Agartala Guwahati CD-7208 737 357 1105 1145 31-Mar-02 ----
Agartala Kolkata(Calcutta) CD-7242 737 357 1330 1420 31-Mar-02 ----
Agartala Kolkata(Calcutta) IC-0744 320 4 1120 1210 31-Mar-02 ----
Agartala Kolkata(Calcutta) IC-0744 320 1 1145 1235 31-Mar-02 ----
Agartala Kolkata(Calcutta) IC-0746 320 Daily 0800 0850 31-Mar-02 ----
Agatti Cochin(Kochi) IC-0501 228 123456 1115 1250 24-Jun-02 30-Sep-02
Agatti Cochin(Kochi) IC-0501 228 246 1115 1250 01-Oct-02 ----
Agatti Cochin(Kochi) IC-0501 228 135 1535 1710 01-Oct-02 ----
Agatti Goa IC-0503 228 135 1115 1300 01-Oct-02 ----
Agra Delhi CD-7408 737 135 1800 1840 13-Jul-02 31-Jul-02
Agra Delhi CD-7408 737 135 1800 1840 01-Aug-02 30-Sep-02
Agra Delhi CD-7408 737 135 1720 1800 01-Oct-02 ----
Agra Khajuraho CD-7407 737 135 1320 1400 13-Jul-02 31-Jul-02
Agra Khajuraho CD-7407 737 135 1320 1400 01-Aug-02 30-Sep-02
Agra Khajuraho CD-7407 737 135 1235 1315 01-Oct-02 ----
Agra Varanasi CD-7407 737 135 1320 1510 13-Jul-02 31-Jul-02
Agra Varanasi CD-7407 737 135 1320 1510 01-Aug-02 30-Sep-02
Agra Varanasi CD-7407 737 135 1235 1425 01-Oct-02 ----
Ahmedabad Bangalore IC-0609 320 Daily 1850 2200 13-Jun-02 31-Jul-02
Ahmedabad Bangalore IC-0609 320 Daily 1850 2200 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Bangalore IC-0609 320 Daily 1850 2200 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Bangalore IC-0609 320 Daily 1850 2200 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Delhi IC-0817 320 Daily 0805 1035 24-May-02 31-Jul-02
Ahmedabad Delhi IC-0817 320 Daily 0805 1035 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Delhi IC-0817 320 Daily 0805 1035 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Delhi IC-0817 320 Daily 0805 1035 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Delhi IC-0862 320 234567 2050 2215 04-Jul-02 09-Jul-02
Ahmedabad Delhi IC-0862 737 1 2050 2215 04-Jul-02 09-Jul-02
Ahmedabad Delhi IC-0862 320 4 2050 2215 10-Jul-02 12-Jul-02
Ahmedabad Delhi IC-0862 737 35 2050 2215 10-Jul-02 12-Jul-02
Ahmedabad Delhi IC-0862 320 Daily 2050 2215 13-Jul-02 31-Jul-02
Ahmedabad Delhi IC-0862 320 Daily 2050 2215 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Delhi IC-0862 320 Daily 2050 2215 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Delhi IC-0862 320 Daily 2050 2215 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Delhi IC-0886 320 246 0130 0255 01-Jun-02 30-Sep-02
Ahmedabad Delhi IC-0886 320 246 0130 0255 01-Oct-02 ----
Ahmedabad Hyderabad IC-0564 320 4 0525 0705 01-Jun-02 31-Jul-02
Ahmedabad Hyderabad IC-0564 320 26 0525 0705 01-Jun-02 31-Jul-02
Ahmedabad Hyderabad IC-0564 320 26 0525 0705 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Hyderabad IC-0564 320 4 0525 0705 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Hyderabad IC-0564 320 4 0525 0705 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Hyderabad IC-0564 320 26 0525 0705 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Hyderabad IC-0564 320 26 0525 0705 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Hyderabad IC-0564 320 4 0525 0705 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Hyderabad IC-0982 320 15 0750 0930 01-Jun-02 31-Jul-02
Ahmedabad Hyderabad IC-0982 320 15 0750 0930 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Hyderabad IC-0982 320 15 0750 0930 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Hyderabad IC-0982 320 15 0750 0930 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Jaipur CD-7267 737 26 1820 1920 01-Jul-02 30-Sep-02
Ahmedabad Jaipur CD-7267 737 246 1820 1920 01-Oct-02 ----
Ahmedabad Kolkata(Calcutta) CD-7267 737 26 1820 2155 01-Jul-02 30-Sep-02
Ahmedabad Kolkata(Calcutta) CD-7267 737 246 1820 2155 01-Oct-02 ----
Ahmedabad Kolkata(Calcutta) CD-7269 737 15 1905 2120 15-Jun-02 30-Sep-02
Ahmedabad Kolkata(Calcutta) CD-7269 737 135 1905 2120 01-Oct-02 ----
Ahmedabad Kuwait IC-0981 320 7 2015 2120 01-Jun-02 31-Jul-02
Ahmedabad Kuwait IC-0981 320 4 2015 2120 01-Jun-02 31-Jul-02
Ahmedabad Kuwait IC-0981 320 4 2015 2120 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Kuwait IC-0981 320 7 2015 2120 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Kuwait IC-0981 320 4 1925 2055 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Kuwait IC-0981 320 7 1950 2120 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Kuwait IC-0981 320 7 1950 2120 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Kuwait IC-0981 320 4 1925 2055 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0604 320 Daily 2110 2210 19-May-02 31-Jul-02
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0604 320 Daily 2050 2150 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0604 320 Daily 2050 2150 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0604 320 Daily 2050 2150 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0609 320 Daily 1850 1950 13-Jun-02 31-Jul-02
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0609 320 Daily 1850 1950 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0609 320 Daily 1850 1950 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0609 320 Daily 1850 1950 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0614 320 Daily 0710 0810 01-May-02 31-Jul-02
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0614 320 Daily 0710 0810 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0614 320 Daily 0710 0810 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Mumbai(Bombay) IC-0614 320 Daily 0710 0810 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Muscat IC-0885 320 246 1905 1945 01-Jun-02 30-Sep-02
Ahmedabad Muscat IC-0885 320 246 1905 2000 01-Oct-02 ----
Ahmedabad Sharjah IC-0563 320 135 2105 2230 18-May-02 31-Jul-02
Ahmedabad Sharjah IC-0563 320 135 2105 2230 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Sharjah IC-0563 320 135 2105 2230 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Sharjah IC-0563 320 135 2105 2230 01-Nov-02 ----
Ahmedabad Sharjah IC-0883 320 37 1940 2105 01-Jul-02 14-Jul-02
Ahmedabad Vadodra IC-0817 320 Daily 0805 0835 24-May-02 31-Jul-02
Ahmedabad Vadodra IC-0817 320 Daily 0805 0835 01-Aug-02 30-Sep-02
Ahmedabad Vadodra IC-0817 320 Daily 0805 0835 01-Oct-02 31-Oct-02
Ahmedabad Vadodra IC-0817 320 Daily 0805 0835 01-Nov-02 ----
Aijwal Imphal CD-7211 737 35 1110 1140 15-Jun-02 ----
Aijwal Imphal CD-7211 737 1 1205 1235 15-Jun-02 ----
Aijwal Kolkata(Calcutta) CD-7212 737 35 1310 1405 15-Jun-02 ----
Aijwal Kolkata(Calcutta) CD-7212 737 1 1405 1500 15-Jun-02 ----
Al-Fujairah Calicut IC-0994 320 3 0410 0925 01-Jun-02 31-Jul-02
Al-Fujairah Calicut IC-0994 320 3 0410 0925 01-Aug-02 30-Sep-02
Al-Fujairah Calicut IC-0994 320 3 0430 0925 01-Oct-02 31-Oct-02
Al-Fujairah Calicut IC-0994 320 3 0430 0925 01-Nov-02 ----
Al-Fujairah Chennai(Madras) IC-0994 320 3 0410 1230 01-Jun-02 31-Jul-02
Al-Fujairah Chennai(Madras) IC-0994 320 3 0410 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Al-Fujairah Chennai(Madras) IC-0994 320 3 0430 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Al-Fujairah Chennai(Madras) IC-0994 320 3 0430 1230 01-Nov-02 ----
Al-Fujairah Kuwait IC-0993 320 2 1815 1900 01-Jun-02 31-Jul-02
Al-Fujairah Kuwait IC-0993 320 2 1815 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Al-Fujairah Kuwait IC-0993 320 2 1815 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Al-Fujairah Kuwait IC-0993 320 2 1815 1900 01-Nov-02 ----
Al-Fujairah Tiruchirapalli IC-0994 320 3 0410 1100 01-Jun-02 31-Jul-02
Al-Fujairah Tiruchirapalli IC-0994 320 3 0410 1100 01-Aug-02 30-Sep-02
Al-Fujairah Tiruchirapalli IC-0994 320 3 0430 1100 01-Oct-02 31-Oct-02
Al-Fujairah Tiruchirapalli IC-0994 320 3 0430 1100 01-Nov-02 ----
Amritsar Delhi CD-7485 737 46 1335 1425 01-May-02 30-Sep-02
Amritsar Delhi CD-7485 737 46 1335 1425 01-Oct-02 31-Oct-02
Amritsar Delhi CD-7485 737 46 1335 1425 01-Nov-02 ----
Amritsar Delhi IC-0882 320 15 0430 0525 01-Jun-02 30-Sep-02
Amritsar Delhi IC-0882 320 15 0430 0525 01-Oct-02 31-Oct-02
Amritsar Delhi IC-0882 320 15 0430 0525 01-Nov-02 ----
Amritsar Sharjah IC-0881 320 15 1850 2120 01-Jun-02 30-Sep-02
Amritsar Sharjah IC-0881 320 15 1850 2135 01-Oct-02 ----
Aurangabad Delhi IC-0888 320 Daily 1730 2055 01-Jul-02 31-Jul-02
Aurangabad Delhi IC-0888 320 Daily 1730 2055 01-Aug-02 30-Sep-02
Aurangabad Delhi IC-0888 320 Daily 1730 2055 01-Oct-02 31-Oct-02
Aurangabad Delhi IC-0888 320 Daily 1730 2055 01-Nov-02 ----
Aurangabad Mumbai(Bombay) IC-0888 320 Daily 1730 1815 01-Jul-02 31-Jul-02
Aurangabad Mumbai(Bombay) IC-0888 320 Daily 1730 1815 01-Aug-02 30-Sep-02
Aurangabad Mumbai(Bombay) IC-0888 320 Daily 1730 1815 01-Oct-02 31-Oct-02
Aurangabad Mumbai(Bombay) IC-0888 320 Daily 1730 1815 01-Nov-02 ----
Bagdogra Delhi CD-7892 737 246 1145 1425 01-May-02 31-Jul-02
Bagdogra Delhi CD-7892 737 246 1145 1425 01-Aug-02 30-Sep-02
Bagdogra Delhi CD-7892 737 246 1145 1425 01-Oct-02 31-Oct-02
Bagdogra Delhi CD-7892 737 246 1145 1425 01-Nov-02 ----
Bagdogra Delhi IC-0879 320 15 1240 1635 15-Aug-02 15-Aug-02
Bagdogra Delhi IC-0879 320 15 1240 1635 16-Aug-02 30-Sep-02
Bagdogra Delhi IC-0879 320 15 1240 1635 01-Oct-02 31-Oct-02
Bagdogra Delhi IC-0879 320 15 1240 1635 01-Nov-02 ----
Bagdogra Guwahati CD-7891 737 246 0905 0955 01-May-02 31-Jul-02
Bagdogra Guwahati CD-7891 737 246 0905 0955 01-Aug-02 30-Sep-02
Bagdogra Guwahati CD-7891 737 246 0905 0955 01-Oct-02 31-Oct-02
Bagdogra Guwahati CD-7891 737 246 0905 0955 01-Nov-02 ----
Bagdogra Guwahati IC-0879 320 15 1240 1330 15-Aug-02 15-Aug-02
Bagdogra Guwahati IC-0879 320 15 1240 1330 16-Aug-02 30-Sep-02
Bagdogra Guwahati IC-0879 320 15 1240 1330 01-Oct-02 31-Oct-02
Bagdogra Guwahati IC-0879 320 15 1240 1330 01-Nov-02 ----
Bagdogra Kolkata(Calcutta) IC-0722 320 135 1120 1215 01-Jul-02 31-Jul-02
Bagdogra Kolkata(Calcutta) IC-0722 320 135 1120 1215 01-Aug-02 30-Sep-02
Bagdogra Kolkata(Calcutta) IC-0722 320 135 1120 1215 01-Oct-02 31-Oct-02
Bagdogra Kolkata(Calcutta) IC-0722 320 47 1555 1650 01-Oct-02 31-Oct-02
Bagdogra Kolkata(Calcutta) IC-0722 320 135 1120 1215 01-Nov-02 ----
Bagdogra Kolkata(Calcutta) IC-0722 320 47 1555 1650 01-Nov-02 ----
Bagdogra Patna CD-7892 737 246 1145 1230 01-May-02 31-Jul-02
Bagdogra Patna CD-7892 737 246 1145 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Bagdogra Patna CD-7892 737 246 1145 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Bagdogra Patna CD-7892 737 246 1145 1230 01-Nov-02 ----
Bahrain Calicut IC-0998 320 Daily 0005 0810 01-Jun-02 30-Sep-02
Bahrain Calicut IC-0998 320 Daily 0005 0755 01-Oct-02 ----
Bahrain Cochin(Kochi) IC-0998 320 Daily 0005 0920 01-Jun-02 30-Sep-02
Bahrain Cochin(Kochi) IC-0998 320 Daily 0005 0915 01-Oct-02 ----
Bahrain Doha IC-0998 320 Daily 0005 0050 01-Jun-02 30-Sep-02
Bahrain Doha IC-0998 320 Daily 0005 0050 01-Oct-02 ----
Bangalore Ahmedabad IC-0610 320 Daily 1720 2030 19-May-02 31-Jul-02
Bangalore Ahmedabad IC-0610 320 Daily 1700 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Ahmedabad IC-0610 320 Daily 1700 2010 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Ahmedabad IC-0610 320 Daily 1700 2010 01-Nov-02 ----
Bangalore Bangkok IC-0979 320 26 1345 2000 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Bangkok IC-0979 320 26 1345 1950 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Bangkok IC-0979 320 26 1345 1950 01-Nov-02 ----
Bangalore Chennai(Madras) CD-7560 737 246 0845 0930 16-Jun-02 30-Sep-02
Bangalore Chennai(Madras) CD-7560 737 246 0935 1020 01-Oct-02 ----
Bangalore Chennai(Madras) CD-7588 737 1357 1945 2030 15-Jun-02 30-Sep-02
Bangalore Chennai(Madras) CD-7588 737 246 1945 2030 15-Jun-02 30-Sep-02
Bangalore Chennai(Madras) CD-7588 737 246 2135 2220 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Chennai(Madras) CD-7588 737 1357 2035 2120 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Chennai(Madras) CD-7588 737 246 2135 2220 01-Nov-02 ----
Bangalore Chennai(Madras) CD-7588 737 1357 2035 2120 01-Nov-02 ----
Bangalore Chennai(Madras) IC-0979 320 26 1345 1430 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Chennai(Madras) IC-0979 320 26 1345 1430 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Chennai(Madras) IC-0979 320 26 1345 1430 01-Nov-02 ----
Bangalore Cochin(Kochi) IC-0909 320 246 1100 1155 19-May-02 31-Jul-02
Bangalore Cochin(Kochi) IC-0909 320 Daily 1030 1125 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Cochin(Kochi) IC-0909 320 Daily 1030 1125 01-Oct-02 ----
Bangalore Coibmatore CD-7587 737 246 1915 1955 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Coibmatore CD-7587 737 1357 1815 1855 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Coibmatore CD-7587 737 246 1915 1955 01-Nov-02 ----
Bangalore Coibmatore CD-7587 737 1357 1815 1855 01-Nov-02 ----
Bangalore Delhi IC-0404 320 Daily 1950 2220 21-Jun-02 31-Jul-02
Bangalore Delhi IC-0404 320 Daily 1950 2220 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Delhi IC-0404 320 Daily 1950 2220 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Delhi IC-0404 320 Daily 1950 2220 01-Nov-02 ----
Bangalore Delhi IC-0505 320 Daily 0930 1200 25-May-02 31-Jul-02
Bangalore Delhi IC-0505 320 Daily 0930 1200 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Delhi IC-0505 320 Daily 0930 1200 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Delhi IC-0505 320 Daily 0930 1200 01-Nov-02 ----
Bangalore Delhi IC-0804 320 Daily 0550 0820 01-Jun-02 31-Jul-02
Bangalore Delhi IC-0804 320 Daily 0610 0840 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Delhi IC-0804 320 Daily 0610 0840 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Delhi IC-0804 320 Daily 0610 0840 01-Nov-02 ----
Bangalore Delhi IC-0903 320 Daily 1630 1900 21-May-02 31-Jul-02
Bangalore Delhi IC-0903 320 Daily 1630 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Delhi IC-0903 320 Daily 1630 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Delhi IC-0903 320 Daily 1630 1900 01-Nov-02 ----
Bangalore Goa IC-0917 320 1357 1115 1435 01-Jul-02 31-Jul-02
Bangalore Goa IC-0917 320 1357 1150 1245 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Goa IC-0917 320 Daily 1150 1245 01-Oct-02 ----
Bangalore Hyderabad IC-0915 320 Daily 1720 1820 19-May-02 31-Jul-02
Bangalore Hyderabad IC-0915 320 Daily 1700 1800 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Hyderabad IC-0915 320 Daily 1700 1800 01-Oct-02 ----
Bangalore Hyderabad IC-0962 320 1357 0625 0725 06-Jul-02 30-Sep-02
Bangalore Hyderabad IC-0962 320 1357 0625 0725 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Hyderabad IC-0962 320 1357 0625 0725 01-Nov-02 ----
Bangalore Hyderabad IC-0978 320 35 0330 0430 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangalore Hyderabad IC-0978 320 35 0330 0430 01-Oct-02 ----
Bangalore Hyderabad IC-0980 320 26 0140 0240 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangalore Hyderabad IC-0980 320 26 0140 0240 01-Oct-02 ----
Bangalore Kolkata(Calcutta) IC-0772 320 Daily 0605 0830 19-May-02 31-Jul-02
Bangalore Kolkata(Calcutta) IC-0772 320 Daily 0600 0825 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Kolkata(Calcutta) IC-0772 320 Daily 0600 0825 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Kolkata(Calcutta) IC-0772 320 Daily 0600 0825 01-Nov-02 ----
Bangalore Manglore CD-7559 737 246 0715 0755 01-Oct-02 ----
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0106 320 Daily 0835 1005 01-May-02 31-Jul-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0106 320 Daily 0835 1005 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0106 320 Daily 0835 1005 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0106 320 Daily 0835 1005 01-Nov-02 ----
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0108 320 Daily 2000 2130 01-May-02 31-Jul-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0108 320 Daily 2000 2130 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0108 320 Daily 2000 2130 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0108 320 Daily 2000 2130 01-Nov-02 ----
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0110 320 Daily 1110 1240 19-May-02 31-Jul-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0110 320 Daily 1420 1550 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0110 320 Daily 1420 1550 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0110 320 Daily 1420 1550 01-Nov-02 ----
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0610 320 Daily 1720 1850 19-May-02 31-Jul-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0610 320 Daily 1700 1830 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0610 320 Daily 1700 1830 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Mumbai(Bombay) IC-0610 320 Daily 1700 1830 01-Nov-02 ----
Bangalore Muscat IC-0977 320 35 1840 2020 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangalore Muscat IC-0977 320 35 1840 2035 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Muscat IC-0977 320 35 1840 2035 01-Nov-02 ----
Bangalore Pune IC-0917 320 1357 1115 1235 01-Jul-02 31-Jul-02
Bangalore Pune IC-0917 320 1357 1150 1415 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Pune IC-0917 320 Daily 1150 1415 01-Oct-02 ----
Bangalore Sharjah IC-0961 320 2467 2015 2215 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangalore Sharjah IC-0961 320 2467 2015 2230 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Sharjah IC-0961 320 2467 2015 2230 01-Nov-02 ----
Bangalore Singapore IC-0957 320 Daily 0010 0705 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangalore Singapore IC-0957 320 Daily 0010 0700 01-Oct-02 31-Oct-02
Bangalore Singapore IC-0957 320 Daily 0010 0700 01-Nov-02 ----
Bangalore Thiruvananthapuram IC-0905 320 1357 1100 1205 19-May-02 31-Jul-02
Bangalore Thiruvananthapuram IC-0905 320 Daily 1315 1420 01-Aug-02 30-Sep-02
Bangalore Thiruvananthapuram IC-0905 320 Daily 1315 1420 01-Oct-02 ----
Bangkok Bangalore IC-0980 320 26 2120 0055 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Bangalore IC-0980 320 26 2120 0055 01-Oct-02 ----
Bangkok Chennai(Madras) IC-0980 320 26 2120 2300 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Chennai(Madras) IC-0980 320 26 2120 2310 01-Oct-02 ----
Bangkok Chennai(Madras) IC-0988 320 4 2120 2300 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Chennai(Madras) IC-0988 320 4 2120 2310 01-Oct-02 ----
Bangkok Delhi IC-0856 320 17 1410 1640 23-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Delhi IC-0856 320 2 1410 1640 23-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Delhi IC-0856 320 35 1410 1640 23-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Delhi IC-0856 320 46 1410 1640 23-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Delhi IC-0856 320 35 1410 1645 01-Oct-02 26-Oct-02
Bangkok Delhi IC-0856 320 46 1410 1645 01-Oct-02 26-Oct-02
Bangkok Delhi IC-0856 320 2 1410 1645 01-Oct-02 26-Oct-02
Bangkok Delhi IC-0856 320 17 1410 1645 01-Oct-02 26-Oct-02
Bangkok Delhi IC-0856 320 46 1410 1645 27-Oct-02 ----
Bangkok Delhi IC-0856 320 2 1420 1655 27-Oct-02 ----
Bangkok Delhi IC-0856 320 17 1430 1705 27-Oct-02 ----
Bangkok Delhi IC-0856 320 35 1420 1655 27-Oct-02 ----
Bangkok Hyderabad IC-0980 320 26 2120 0240 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Hyderabad IC-0980 320 26 2120 0240 01-Oct-02 ----
Bangkok Kolkata(Calcutta) IC-0727 320 35 1550 1650 01-Apr-02 ----
Bangkok Kolkata(Calcutta) IC-0732 AB3 47 1510 1610 01-Jul-02 30-Sep-02
Bangkok Kolkata(Calcutta) IC-0732 320 2 1510 1610 01-Jul-02 30-Sep-02
Bangkok Kolkata(Calcutta) IC-0732 AB3 47 1510 1610 01-Oct-02 ----
Bangkok Kolkata(Calcutta) IC-0732 AB3 6 1510 1610 01-Oct-02 ----
Bangkok Kolkata(Calcutta) IC-0732 AB3 2 1510 1610 01-Oct-02 ----
Bangkok Singapore IC-0855 320 1357 0715 1030 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Singapore IC-0855 320 246 0715 1030 01-Jun-02 30-Sep-02
Bangkok Singapore IC-0855 320 246 0715 1030 01-Oct-02 26-Oct-02
Bangkok Singapore IC-0855 320 1357 0715 1030 01-Oct-02 26-Oct-02
Bangkok Singapore IC-0855 320 246 0715 1030 27-Oct-02 ----
Bangkok Singapore IC-0855 320 1357 0715 1030 27-Oct-02 ----
Bhavnagar Mumbai(Bombay) IC-0636 320 1357 1225 1315 01-May-02 13-Jul-02
Bhavnagar Mumbai(Bombay) IC-0636 320 15 1225 1315 14-Jul-02 30-Sep-02
Bhavnagar Mumbai(Bombay) IC-0636 320 37 1500 1550 14-Jul-02 30-Sep-02
Bhavnagar Mumbai(Bombay) IC-0636 320 15 1225 1315 01-Oct-02 28-Feb-03
Bhavnagar Mumbai(Bombay) IC-0636 320 37 1500 1550 01-Oct-02 28-Feb-03
Bhavnagar Mumbai(Bombay) IC-0636 320 1357 1225 1315 01-Mar-03 ----
Bhopal Delhi CD-7133 737 Daily 1920 2030 01-May-02 31-Jul-02
Bhopal Delhi CD-7133 737 Daily 1920 2030 01-Aug-02 30-Sep-02
Bhopal Delhi CD-7133 737 Daily 1920 2030 01-Oct-02 31-Oct-02
Bhopal Delhi CD-7133 737 Daily 1920 2030 01-Nov-02 ----
Bhopal Indore CD-7134 737 Daily 1600 1630 01-Jun-02 31-Jul-02
Bhopal Indore CD-7134 737 Daily 1600 1630 01-Aug-02 30-Sep-02
Bhopal Indore CD-7134 737 Daily 1600 1630 01-Oct-02 31-Oct-02
Bhopal Indore CD-7134 737 Daily 1600 1630 01-Nov-02 ----
Bhopal Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1600 1805 01-Jun-02 31-Jul-02
Bhopal Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1600 1805 01-Aug-02 30-Sep-02
Bhopal Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1600 1805 01-Oct-02 31-Oct-02
Bhopal Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1600 1805 01-Nov-02 ----
Bhubaneshwar Chennai(Madras) CD-7477 737 1357 1400 1630 21-May-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Chennai(Madras) CD-7477 737 1357 1400 1630 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Delhi CD-7478 737 1357 1410 1620 06-May-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Delhi CD-7478 737 1357 1410 1620 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Delhi IC-0878 320 4 1250 1450 08-May-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Delhi IC-0878 320 2 1250 1450 08-May-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Delhi IC-0878 320 6 1400 1600 08-May-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Delhi IC-0878 320 6 1400 1600 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Delhi IC-0878 320 4 1250 1450 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Delhi IC-0878 320 2 1250 1450 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Hyderabad CD-7278 737 246 1925 2100 02-Jun-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Hyderabad CD-7278 737 246 1925 2100 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Kolkata(Calcutta) CD-7262 737 357 1625 1720 02-Jul-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Kolkata(Calcutta) CD-7262 737 1 1705 1800 02-Jul-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Kolkata(Calcutta) CD-7262 737 1 1705 1800 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Kolkata(Calcutta) CD-7262 737 357 1625 1720 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Kolkata(Calcutta) CD-7277 737 246 0810 0905 01-May-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Kolkata(Calcutta) CD-7277 737 246 0810 0905 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Mumbai(Bombay) IC-0169 320 246 1445 1645 01-Jul-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Mumbai(Bombay) IC-0169 320 246 1445 1645 01-Oct-02 ----
Bhubaneshwar Vishakhapatnam(Vizag) CD-7477 737 1357 1400 1455 21-May-02 30-Sep-02
Bhubaneshwar Vishakhapatnam(Vizag) CD-7477 737 1357 1400 1455 01-Oct-02 ----
Bhuj Mumbai(Bombay) CD-7147 737 Daily 1220 1325 05-Jul-02 30-Sep-02
Bhuj Mumbai(Bombay) CD-7147 737 Daily 1220 1325 01-Oct-02 ----
Calicut Al-Fujairah IC-0993 320 2 1515 1710 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Al-Fujairah IC-0993 320 2 1515 1710 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Al-Fujairah IC-0993 320 2 1515 1730 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Al-Fujairah IC-0993 320 2 1515 1730 01-Nov-02 ----
Calicut Bahrain IC-0997 320 26 1530 1825 01-Jun-02 30-Sep-02
Calicut Bahrain IC-0997 320 13457 1530 1825 01-Jun-02 30-Sep-02
Calicut Bahrain IC-0997 320 13457 1530 1855 01-Oct-02 ----
Calicut Bahrain IC-0997 320 26 1530 1855 01-Oct-02 ----
Calicut Chennai(Madras) IC-0922 320 14 0740 0840 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0922 320 14 0740 0840 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0922 320 14 0740 0840 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0922 320 14 0740 0840 01-Nov-02 ----
Calicut Chennai(Madras) IC-0926 320 2467 1700 1800 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0926 320 2467 1700 1800 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0926 320 2467 1700 1800 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0926 320 2467 1700 1800 01-Nov-02 ----
Calicut Chennai(Madras) IC-0994 320 3 1005 1230 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0994 320 3 1005 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0994 320 3 1005 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0994 320 3 1005 1230 01-Nov-02 ----
Calicut Chennai(Madras) IC-0996 320 7 1005 1230 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0996 320 7 1005 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0996 320 7 1005 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Chennai(Madras) IC-0996 320 7 1005 1230 01-Nov-02 ----
Calicut Cochin(Kochi) IC-0595 AB3 2467 1630 1700 03-Jul-02 31-Jul-02
Calicut Cochin(Kochi) IC-0595 AB3 2467 1630 1700 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Cochin(Kochi) IC-0595 AB3 2467 1630 1700 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Cochin(Kochi) IC-0595 AB3 2467 1630 1700 01-Nov-02 ----
Calicut Cochin(Kochi) IC-0998 320 Daily 0850 0920 01-Jun-02 30-Sep-02
Calicut Cochin(Kochi) IC-0998 320 Daily 0845 0915 01-Oct-02 ----
Calicut Doha IC-0997 320 26 1530 1645 01-Jun-02 30-Sep-02
Calicut Doha IC-0997 320 13457 1530 1645 01-Jun-02 30-Sep-02
Calicut Doha IC-0997 320 13457 1530 1715 01-Oct-02 ----
Calicut Doha IC-0997 320 26 1530 1715 01-Oct-02 ----
Calicut Dubai IC-0921 320 37 1645 1845 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Dubai IC-0921 320 37 1645 1845 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Dubai IC-0921 320 37 1645 1915 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Dubai IC-0921 320 37 1645 1915 01-Nov-02 ----
Calicut Goa IC-0598 AB3 246 0720 0825 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Goa IC-0598 AB3 246 0720 0825 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Goa IC-0598 AB3 246 0720 0825 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Goa IC-0598 AB3 246 0720 0825 01-Nov-02 ----
Calicut Kuwait IC-0993 320 2 1515 1900 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Kuwait IC-0993 320 2 1515 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Kuwait IC-0993 320 2 1515 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Kuwait IC-0993 320 2 1515 1900 01-Nov-02 ----
Calicut Kuwait IC-0995 320 6 1515 1900 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Kuwait IC-0995 320 6 1515 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Kuwait IC-0995 320 6 1515 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Kuwait IC-0995 320 6 1515 1900 01-Nov-02 ----
Calicut Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0950 1130 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0950 1130 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0950 1130 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0950 1130 01-Nov-02 ----
Calicut Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0720 1010 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0720 1010 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0720 1010 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0720 1010 01-Nov-02 ----
Calicut Muscat IC-0925 320 2467 0800 0935 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Muscat IC-0925 320 2467 0800 0935 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Muscat IC-0925 320 2467 0800 1000 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Muscat IC-0925 320 2467 0800 1000 01-Nov-02 ----
Calicut Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1515 1720 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1515 1720 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1515 1745 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1515 1745 01-Nov-02 ----
Calicut Sharjah IC-0595 AB3 2467 1630 2010 03-Jul-02 31-Jul-02
Calicut Sharjah IC-0595 AB3 2467 1630 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Sharjah IC-0595 AB3 2467 1630 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Sharjah IC-0595 AB3 2467 1630 2040 01-Nov-02 ----
Calicut Sharjah IC-0597 AB3 135 1630 1830 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Sharjah IC-0597 AB3 135 1630 1830 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Sharjah IC-0597 AB3 135 1630 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Sharjah IC-0597 AB3 135 1630 1900 01-Nov-02 ----
Calicut Tiruchirapalli IC-0994 320 3 1005 1100 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Tiruchirapalli IC-0994 320 3 1005 1100 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Tiruchirapalli IC-0994 320 3 1005 1100 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Tiruchirapalli IC-0994 320 3 1005 1100 01-Nov-02 ----
Calicut Tiruchirapalli IC-0996 320 7 1005 1100 01-Jun-02 31-Jul-02
Calicut Tiruchirapalli IC-0996 320 7 1005 1100 01-Aug-02 30-Sep-02
Calicut Tiruchirapalli IC-0996 320 7 1005 1100 01-Oct-02 31-Oct-02
Calicut Tiruchirapalli IC-0996 320 7 1005 1100 01-Nov-02 ----
Chandigarh Amritsar CD-7485 737 46 1235 1305 01-May-02 30-Sep-02
Chandigarh Amritsar CD-7485 737 46 1235 1305 01-Oct-02 31-Oct-02
Chandigarh Amritsar CD-7485 737 46 1235 1305 01-Nov-02 ----
Chandigarh Delhi CD-7432 737 3 1225 1305 08-Jul-02 12-Jul-02
Chandigarh Delhi CD-7485 737 46 1235 1425 01-May-02 30-Sep-02
Chandigarh Delhi CD-7485 737 46 1235 1425 01-Oct-02 31-Oct-02
Chandigarh Delhi CD-7485 737 46 1235 1425 01-Nov-02 ----
Chandigarh Leh CD-7483 737 3 0930 1025 20-Jun-02 30-Sep-02
Chandigarh Leh CD-7483 737 3 0930 1025 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Al-Fujairah IC-0993 320 2 1210 1710 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Al-Fujairah IC-0993 320 2 1210 1710 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Al-Fujairah IC-0993 320 2 1210 1730 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Al-Fujairah IC-0993 320 2 1210 1730 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Bangalore CD-7559 737 246 0730 0815 15-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Bangalore CD-7559 737 246 0600 0645 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Bangalore CD-7587 737 1357 1830 1915 15-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Bangalore CD-7587 737 246 1830 1915 15-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Bangalore CD-7587 737 1357 1700 1745 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Bangalore CD-7587 737 246 1800 1845 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Bangalore CD-7587 737 246 1800 1845 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Bangalore CD-7587 737 1357 1700 1745 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Bangalore IC-0980 320 26 0010 0055 01-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Bangalore IC-0980 320 26 0010 0055 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Bangkok IC-0979 320 26 1520 2000 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Bangkok IC-0979 320 26 1520 2000 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Bangkok IC-0979 320 26 1520 1950 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Bangkok IC-0979 320 26 1520 1950 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Bangkok IC-0987 320 4 1520 2000 01-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Bangkok IC-0987 320 4 1520 1950 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Bangkok IC-0987 320 4 1520 1950 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Bhubaneshwar CD-7478 737 1357 1100 1330 06-May-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Bhubaneshwar CD-7478 737 1357 1100 1330 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Calicut IC-0921 320 37 1500 1600 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0921 320 37 1500 1600 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0921 320 37 1500 1600 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0921 320 37 1500 1600 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Calicut IC-0925 320 2467 0600 0700 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0925 320 2467 0600 0700 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0925 320 2467 0600 0700 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0925 320 2467 0600 0700 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Calicut IC-0993 320 2 1210 1435 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0993 320 2 1210 1435 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0993 320 2 1210 1435 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0993 320 2 1210 1435 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Calicut IC-0995 320 6 1210 1435 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0995 320 6 1210 1435 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0995 320 6 1210 1435 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Calicut IC-0995 320 6 1210 1435 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0575 320 15 1255 1355 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0575 320 15 1255 1355 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0575 320 15 1255 1355 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0575 320 15 1255 1355 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0973 320 135 0645 0745 13-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0973 320 135 0645 0745 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0973 320 135 0645 0745 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0973 320 135 0645 0745 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0975 320 135 1500 1710 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0975 320 135 1500 1710 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0975 320 135 1500 1710 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Cochin(Kochi) IC-0975 320 135 1500 1710 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Coibmatore CD-7587 737 1357 1700 1855 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Coibmatore CD-7587 737 246 1800 1955 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Coibmatore CD-7587 737 1357 1700 1855 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Coibmatore CD-7587 737 246 1800 1955 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Coibmatore IC-0975 320 135 1500 1555 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Coibmatore IC-0975 320 135 1500 1555 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Coibmatore IC-0975 320 135 1500 1555 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Coibmatore IC-0975 320 135 1500 1555 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Colombo IC-0573 AB3 Daily 1230 1420 31-Mar-02 ----
Chennai(Madras) Delhi CD-7478 737 1357 1100 1620 06-May-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Delhi CD-7478 737 1357 1100 1620 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Delhi IC-0430 320 Daily 0955 1225 01-Sep-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0430 320 Daily 0955 1225 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0430 320 Daily 0955 1225 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Delhi IC-0440 320 Daily 0640 0910 01-May-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0440 320 Daily 0640 0910 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0440 320 Daily 0640 0910 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0440 320 Daily 0640 0910 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Delhi IC-0539 320 Daily 1745 2015 09-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0539 320 Daily 1745 2015 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0539 320 Daily 1745 2015 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0539 320 Daily 1745 2015 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Delhi IC-0802 320 Daily 1945 2215 21-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0802 320 Daily 1945 2215 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0802 320 Daily 1945 2215 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Delhi IC-0802 320 Daily 1945 2215 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Dubai IC-0921 320 37 1500 1845 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Dubai IC-0921 320 37 1500 1845 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Dubai IC-0921 320 37 1500 1915 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Dubai IC-0921 320 37 1500 1915 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Dubai IC-0951 320 Daily 1840 2215 01-Jul-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Dubai IC-0951 320 Daily 1840 2230 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Goa IC-0575 320 15 1255 1555 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Goa IC-0575 320 15 1255 1555 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Goa IC-0575 320 15 1255 1555 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Goa IC-0575 320 15 1255 1555 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Hyderabad IC-0945 320 Daily 0800 0900 01-May-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Hyderabad IC-0945 320 Daily 0800 0900 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Hyderabad IC-0947 320 Daily 1915 2015 15-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Hyderabad IC-0947 320 Daily 1915 2015 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Hyderabad IC-0951 320 Daily 1840 1940 01-Jul-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Hyderabad IC-0951 320 Daily 1840 1940 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Hyderabad IC-0980 320 26 0010 0240 01-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Hyderabad IC-0980 320 26 0010 0240 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 2 1100 1355 01-Jul-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 6 1100 1355 01-Jul-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 2 1100 1355 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 6 1100 1355 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 6 1100 1355 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 24 1100 1355 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 6 1100 1355 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 24 1100 1355 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 1 2000 2205 15-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 23467 2000 2205 15-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 5 2000 2205 15-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 5 2000 2205 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 23467 2000 2205 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 1 2000 2205 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 23467 2000 2205 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 1 2000 2205 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 5 2000 2205 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 23467 2000 2205 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 1 2000 2205 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Kolkata(Calcutta) IC-0766 320 5 2000 2205 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Kuala-Lumpur IC-0955 320 123467 0225 0830 01-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kuala-Lumpur IC-0955 320 5 0225 0830 01-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kuala-Lumpur IC-0955 320 5 0225 0825 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kuala-Lumpur IC-0955 320 123467 0225 0825 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kuala-Lumpur IC-0955 320 123467 0225 0825 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Kuala-Lumpur IC-0955 320 5 0225 0825 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Kuwait IC-0575 320 15 1255 1805 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Kuwait IC-0575 320 15 1255 1805 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kuwait IC-0575 320 15 1255 1830 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kuwait IC-0575 320 15 1255 1830 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Kuwait IC-0993 320 2 1210 1900 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Kuwait IC-0993 320 2 1210 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kuwait IC-0993 320 2 1210 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kuwait IC-0993 320 2 1210 1900 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Kuwait IC-0995 320 6 1210 1900 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Kuwait IC-0995 320 6 1210 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Kuwait IC-0995 320 6 1210 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Kuwait IC-0995 320 6 1210 1900 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Madurai IC-0671 320 Daily 1215 1310 01-May-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Madurai IC-0671 320 Daily 1215 1310 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Madurai IC-0671 320 Daily 1215 1310 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Madurai IC-0671 320 Daily 1215 1310 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Manglore CD-7559 737 246 0600 0755 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0174 AB3 Daily 1730 1915 03-Jul-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0174 AB3 Daily 1730 1915 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0174 AB3 Daily 1730 1915 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0174 AB3 Daily 1730 1915 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0571 320 Daily 2030 2215 31-May-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0571 320 Daily 2030 2215 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0571 320 Daily 2030 2215 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0571 320 Daily 2030 2215 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0672 320 Daily 1525 1710 01-Jul-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0672 320 Daily 1525 1710 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0672 320 Daily 1525 1710 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0672 320 Daily 1525 1710 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0971 320 Daily 0700 0845 14-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0971 320 Daily 0700 0845 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0971 320 Daily 0700 0845 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Mumbai(Bombay) IC-0971 320 Daily 0700 0845 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Muscat IC-0925 320 2467 0600 0935 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Muscat IC-0925 320 2467 0600 0935 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Muscat IC-0925 320 2467 0600 1000 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Muscat IC-0925 320 2467 0600 1000 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Muscat IC-0973 320 135 0645 1015 13-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Muscat IC-0973 320 135 0645 1015 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Muscat IC-0973 320 135 0645 1035 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Muscat IC-0973 320 135 0645 1035 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Portblair CD-7549 737 1357 0530 0735 06-May-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Portblair CD-7549 737 1357 0530 0735 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1210 1720 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1210 1720 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1210 1745 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1210 1745 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Sharjah IC-0967 320 2467 1450 2035 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Sharjah IC-0967 320 2467 1450 2035 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Sharjah IC-0967 320 2467 1450 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Sharjah IC-0967 320 2467 1450 2040 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Sharjah IC-0975 320 135 1500 2010 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Sharjah IC-0975 320 135 1500 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Sharjah IC-0975 320 135 1500 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Sharjah IC-0975 320 135 1500 2040 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Singapore IC-0555 AB3 Daily 0050 0725 01-Jun-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Singapore IC-0555 AB3 Daily 0050 0720 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Singapore IC-0555 AB3 Daily 0050 0720 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Thiruvananthapuram IC-0439 320 Daily 0950 1100 15-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Thiruvananthapuram IC-0439 320 Daily 0950 1100 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Thiruvananthapuram IC-0439 320 Daily 0950 1100 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Thiruvananthapuram IC-0439 320 Daily 0950 1100 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Thiruvananthapuram IC-0967 320 2467 1450 1715 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Thiruvananthapuram IC-0967 320 2467 1450 1715 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Thiruvananthapuram IC-0967 320 2467 1450 1715 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Thiruvananthapuram IC-0967 320 2467 1450 1715 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0967 320 2467 1450 1540 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0967 320 2467 1450 1540 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0967 320 2467 1450 1540 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0967 320 2467 1450 1540 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0993 320 2 1210 1300 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0993 320 2 1210 1300 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0993 320 2 1210 1300 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0993 320 2 1210 1300 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0995 320 6 1210 1300 01-Jun-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0995 320 6 1210 1300 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0995 320 6 1210 1300 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Tiruchirapalli IC-0995 320 6 1210 1300 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7478 737 1357 1100 1205 06-May-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7478 737 1357 1100 1205 01-Oct-02 ----
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 2 1100 1205 01-Jul-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 4 1400 1505 01-Jul-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 6 1100 1205 01-Jul-02 31-Jul-02
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 2 1100 1205 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 6 1100 1205 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 4 1400 1505 01-Aug-02 30-Sep-02
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 24 1100 1205 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 6 1100 1205 01-Oct-02 31-Oct-02
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 6 1100 1205 01-Nov-02 ----
Chennai(Madras) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7541 737 24 1100 1205 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Agatti IC-0502 228 123456 0915 1050 28-May-02 ----
Cochin(Kochi) Bahrain IC-0997 320 26 1400 1825 01-Jun-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Bahrain IC-0997 320 13457 1400 1825 01-Jun-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Bahrain IC-0997 320 13457 1400 1855 01-Oct-02 ----
Cochin(Kochi) Bahrain IC-0997 320 26 1400 1855 01-Oct-02 ----
Cochin(Kochi) Bangalore IC-0910 320 246 1545 1640 19-May-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Bangalore IC-0910 320 1357 1205 1300 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Bangalore IC-0910 320 246 1205 1300 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Bangalore IC-0910 320 Daily 1205 1300 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Bangalore IC-0910 320 Daily 1205 1300 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Calicut IC-0596 AB3 1357 0830 0900 01-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Calicut IC-0596 AB3 1357 0830 0900 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Calicut IC-0596 AB3 1357 0830 0900 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Calicut IC-0596 AB3 1357 0830 0900 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Calicut IC-0997 320 13457 1400 1430 01-Jun-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Calicut IC-0997 320 26 1400 1430 01-Jun-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Calicut IC-0997 320 26 1400 1430 01-Oct-02 ----
Cochin(Kochi) Calicut IC-0997 320 13457 1400 1430 01-Oct-02 ----
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0576 320 26 1035 1135 01-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0576 320 26 1035 1135 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0576 320 26 1035 1135 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0576 320 26 1035 1135 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0974 320 135 1700 1800 13-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0974 320 135 1700 1800 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0974 320 135 1700 1800 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0974 320 135 1700 1800 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0976 320 135 0330 0535 01-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0976 320 135 0330 0535 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0976 320 135 0320 0530 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Chennai(Madras) IC-0976 320 135 0320 0530 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Coibmatore IC-0976 320 135 0330 0400 01-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Coibmatore IC-0976 320 135 0330 0400 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Coibmatore IC-0976 320 135 0320 0350 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Coibmatore IC-0976 320 135 0320 0350 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Delhi IC-0166 320 Daily 1030 1455 01-May-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Delhi IC-0166 320 Daily 1030 1455 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Delhi IC-0166 320 Daily 1030 1455 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Delhi IC-0166 320 Daily 1030 1455 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Doha IC-0997 320 13457 1400 1645 01-Jun-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Doha IC-0997 320 26 1400 1645 01-Jun-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Doha IC-0997 320 26 1400 1715 01-Oct-02 ----
Cochin(Kochi) Doha IC-0997 320 13457 1400 1715 01-Oct-02 ----
Cochin(Kochi) Goa IC-0575 320 15 1445 1555 01-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Goa IC-0575 320 15 1445 1555 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Goa IC-0575 320 15 1445 1555 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Goa IC-0575 320 15 1445 1555 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Kuwait IC-0575 320 15 1445 1805 01-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Kuwait IC-0575 320 15 1445 1805 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Kuwait IC-0575 320 15 1445 1830 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Kuwait IC-0575 320 15 1445 1830 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Mumbai(Bombay) IC-0166 320 Daily 1030 1215 01-May-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Mumbai(Bombay) IC-0166 320 Daily 1030 1215 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Mumbai(Bombay) IC-0166 320 Daily 1030 1215 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Mumbai(Bombay) IC-0166 320 Daily 1030 1215 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0830 1130 01-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0830 1130 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0830 1130 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0830 1130 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Muscat IC-0973 320 135 0830 1015 13-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Muscat IC-0973 320 135 0830 1015 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Muscat IC-0973 320 135 0830 1035 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Muscat IC-0973 320 135 0830 1035 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Sharjah IC-0595 AB3 2467 1800 2010 03-Jul-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Sharjah IC-0595 AB3 2467 1800 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Sharjah IC-0595 AB3 2467 1800 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Sharjah IC-0595 AB3 2467 1800 2040 01-Nov-02 ----
Cochin(Kochi) Sharjah IC-0975 320 135 1800 2010 01-Jun-02 31-Jul-02
Cochin(Kochi) Sharjah IC-0975 320 135 1800 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Cochin(Kochi) Sharjah IC-0975 320 135 1800 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Cochin(Kochi) Sharjah IC-0975 320 135 1800 2040 01-Nov-02 ----
Coibmatore Bangalore CD-7588 737 1357 1925 2005 01-Oct-02 31-Oct-02
Coibmatore Bangalore CD-7588 737 246 2025 2105 01-Oct-02 31-Oct-02
Coibmatore Bangalore CD-7588 737 246 2025 2105 01-Nov-02 ----
Coibmatore Bangalore CD-7588 737 1357 1925 2005 01-Nov-02 ----
Coibmatore Chennai(Madras) CD-7588 737 246 2025 2220 01-Oct-02 31-Oct-02
Coibmatore Chennai(Madras) CD-7588 737 1357 1925 2120 01-Oct-02 31-Oct-02
Coibmatore Chennai(Madras) CD-7588 737 246 2025 2220 01-Nov-02 ----
Coibmatore Chennai(Madras) CD-7588 737 1357 1925 2120 01-Nov-02 ----
Coibmatore Chennai(Madras) IC-0976 320 135 0440 0535 01-Jun-02 31-Jul-02
Coibmatore Chennai(Madras) IC-0976 320 135 0440 0535 01-Aug-02 30-Sep-02
Coibmatore Chennai(Madras) IC-0976 320 135 0435 0530 01-Oct-02 31-Oct-02
Coibmatore Chennai(Madras) IC-0976 320 135 0435 0530 01-Nov-02 ----
Coibmatore Cochin(Kochi) IC-0975 320 135 1640 1710 01-Jun-02 31-Jul-02
Coibmatore Cochin(Kochi) IC-0975 320 135 1640 1710 01-Aug-02 30-Sep-02
Coibmatore Cochin(Kochi) IC-0975 320 135 1640 1710 01-Oct-02 31-Oct-02
Coibmatore Cochin(Kochi) IC-0975 320 135 1640 1710 01-Nov-02 ----
Coibmatore Delhi IC-0658 320 Daily 1410 1855 01-May-02 31-Jul-02
Coibmatore Delhi IC-0658 320 Daily 1410 1855 01-Aug-02 30-Sep-02
Coibmatore Delhi IC-0658 320 Daily 1410 1855 01-Oct-02 31-Oct-02
Coibmatore Delhi IC-0658 320 Daily 1410 1855 01-Nov-02 ----
Coibmatore Mumbai(Bombay) IC-0658 320 Daily 1410 1600 01-May-02 31-Jul-02
Coibmatore Mumbai(Bombay) IC-0658 320 Daily 1410 1600 01-Aug-02 30-Sep-02
Coibmatore Mumbai(Bombay) IC-0658 320 Daily 1410 1600 01-Oct-02 31-Oct-02
Coibmatore Mumbai(Bombay) IC-0658 320 Daily 1410 1600 01-Nov-02 ----
Coibmatore Sharjah IC-0975 320 135 1640 2010 01-Jun-02 31-Jul-02
Coibmatore Sharjah IC-0975 320 135 1640 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Coibmatore Sharjah IC-0975 320 135 1640 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Coibmatore Sharjah IC-0975 320 135 1640 2040 01-Nov-02 ----
Colombo Chennai(Madras) IC-0574 AB3 7 1545 1635 31-Mar-02 ----
Colombo Chennai(Madras) IC-0574 AB3 123456 1545 1635 31-Mar-02 ----
Dehradun Delhi IC-0474 228 246 0840 0930 16-Jun-02 ----
Delhi Agra CD-7407 737 135 1215 1250 13-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Agra CD-7407 737 135 1215 1250 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Agra CD-7407 737 135 1130 1205 01-Oct-02 ----
Delhi Ahmedabad IC-0817 320 Daily 0600 0725 24-May-02 31-Jul-02
Delhi Ahmedabad IC-0817 320 Daily 0600 0725 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Ahmedabad IC-0817 320 Daily 0600 0725 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Ahmedabad IC-0817 320 Daily 0600 0725 01-Nov-02 ----
Delhi Ahmedabad IC-0861 737 1 1845 2010 04-Jul-02 09-Jul-02
Delhi Ahmedabad IC-0861 320 234567 1845 2010 04-Jul-02 09-Jul-02
Delhi Ahmedabad IC-0861 320 4 1845 2010 10-Jul-02 12-Jul-02
Delhi Ahmedabad IC-0861 737 35 1845 2010 10-Jul-02 12-Jul-02
Delhi Ahmedabad IC-0861 320 Daily 1845 2010 13-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Ahmedabad IC-0861 320 Daily 1845 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Ahmedabad IC-0861 320 Daily 1845 2010 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Ahmedabad IC-0861 320 Daily 1845 2010 01-Nov-02 ----
Delhi Ahmedabad IC-0883 320 37 1545 1900 01-Jul-02 14-Jul-02
Delhi Ahmedabad IC-0885 320 246 1700 1825 01-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Ahmedabad IC-0885 320 246 1700 1825 01-Oct-02 ----
Delhi Amritsar CD-7485 737 46 1115 1305 01-May-02 30-Sep-02
Delhi Amritsar CD-7485 737 46 1115 1305 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Amritsar CD-7485 737 46 1115 1305 01-Nov-02 ----
Delhi Amritsar IC-0881 320 15 1715 1810 01-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Amritsar IC-0881 320 15 1715 1810 01-Oct-02 ----
Delhi Aurangabad IC-0887 320 Daily 1300 1625 02-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Aurangabad IC-0887 320 Daily 1300 1625 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Aurangabad IC-0887 320 Daily 1300 1625 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Aurangabad IC-0887 320 Daily 1300 1625 01-Nov-02 ----
Delhi Bagdogra CD-7891 737 246 0555 0840 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Bagdogra CD-7891 737 246 0555 0840 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Bagdogra CD-7891 737 246 0555 0840 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Bagdogra CD-7891 737 246 0555 0840 01-Nov-02 ----
Delhi Bagdogra IC-0879 320 15 1010 1200 15-Aug-02 15-Aug-02
Delhi Bagdogra IC-0879 320 15 1010 1200 16-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Bagdogra IC-0879 320 15 1010 1200 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Bagdogra IC-0879 320 15 1010 1200 01-Nov-02 ----
Delhi Bangalore IC-0403 320 Daily 1630 1900 21-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Bangalore IC-0403 320 Daily 1630 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Bangalore IC-0403 320 Daily 1630 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Bangalore IC-0403 320 Daily 1630 1900 01-Nov-02 ----
Delhi Bangalore IC-0506 320 Daily 0840 1110 06-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Bangalore IC-0506 320 Daily 0930 1200 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Bangalore IC-0506 320 Daily 0930 1200 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Bangalore IC-0506 320 Daily 0930 1200 01-Nov-02 ----
Delhi Bangalore IC-0803 320 Daily 0615 0845 25-May-02 31-Jul-02
Delhi Bangalore IC-0803 320 Daily 0615 0845 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Bangalore IC-0803 320 Daily 0615 0845 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Bangalore IC-0803 320 Daily 0615 0845 01-Nov-02 ----
Delhi Bangalore IC-0904 320 Daily 1950 2220 12-May-02 31-Jul-02
Delhi Bangalore IC-0904 320 Daily 1950 2220 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Bangalore IC-0904 320 Daily 1950 2220 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Bangalore IC-0904 320 Daily 1950 2220 01-Nov-02 ----
Delhi Bangkok IC-0855 320 1357 0050 0620 01-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Bangkok IC-0855 320 246 0050 0620 01-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Bangkok IC-0855 320 246 0050 0615 01-Oct-02 26-Oct-02
Delhi Bangkok IC-0855 320 1357 0050 0615 01-Oct-02 26-Oct-02
Delhi Bangkok IC-0855 320 1357 0050 0615 27-Oct-02 ----
Delhi Bangkok IC-0855 320 246 0050 0615 27-Oct-02 ----
Delhi Bhopal CD-7134 737 Daily 1420 1530 01-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Bhopal CD-7134 737 Daily 1420 1530 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Bhopal CD-7134 737 Daily 1420 1530 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Bhopal CD-7134 737 Daily 1420 1530 01-Nov-02 ----
Delhi Bhubaneshwar CD-7477 737 1357 1130 1330 21-May-02 30-Sep-02
Delhi Bhubaneshwar CD-7477 737 1357 1130 1330 01-Oct-02 ----
Delhi Bhubaneshwar IC-0877 320 4 1010 1210 08-May-02 30-Sep-02
Delhi Bhubaneshwar IC-0877 320 6 1120 1320 08-May-02 30-Sep-02
Delhi Bhubaneshwar IC-0877 320 2 1010 1210 08-May-02 30-Sep-02
Delhi Bhubaneshwar IC-0877 320 6 1120 1320 01-Oct-02 ----
Delhi Bhubaneshwar IC-0877 320 4 1010 1210 01-Oct-02 ----
Delhi Bhubaneshwar IC-0877 320 2 1010 1210 01-Oct-02 ----
Delhi Chandigarh CD-7485 737 46 1115 1155 01-May-02 30-Sep-02
Delhi Chandigarh CD-7485 737 46 1115 1155 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Chandigarh CD-7485 737 46 1115 1155 01-Nov-02 ----
Delhi Chennai(Madras) CD-7477 737 1357 1130 1630 21-May-02 30-Sep-02
Delhi Chennai(Madras) CD-7477 737 1357 1130 1630 01-Oct-02 ----
Delhi Chennai(Madras) IC-0429 320 Daily 0955 1225 01-Sep-02 30-Sep-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0429 320 Daily 0955 1225 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0429 320 Daily 0955 1225 01-Nov-02 ----
Delhi Chennai(Madras) IC-0439 320 Daily 0640 0910 15-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0439 320 Daily 0640 0910 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0439 320 Daily 0640 0910 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0439 320 Daily 0640 0910 01-Nov-02 ----
Delhi Chennai(Madras) IC-0540 320 Daily 1900 2130 02-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0540 320 Daily 1900 2130 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0540 320 Daily 1900 2130 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0540 320 Daily 1900 2130 01-Nov-02 ----
Delhi Chennai(Madras) IC-0801 320 Daily 1645 1915 21-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0801 320 Daily 1645 1915 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0801 320 Daily 1645 1915 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Chennai(Madras) IC-0801 320 Daily 1645 1915 01-Nov-02 ----
Delhi Cochin(Kochi) IC-0165 320 Daily 0800 1225 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Cochin(Kochi) IC-0165 320 Daily 0800 1225 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Cochin(Kochi) IC-0165 320 Daily 0800 1225 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Cochin(Kochi) IC-0165 320 Daily 0800 1225 01-Nov-02 ----
Delhi Coibmatore IC-0657 320 Daily 0900 1330 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Coibmatore IC-0657 320 Daily 0900 1330 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Coibmatore IC-0657 320 Daily 0900 1330 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Coibmatore IC-0657 320 Daily 0900 1330 01-Nov-02 ----
Delhi Dehradun IC-0473 228 246 0730 0820 16-Jun-02 ----
Delhi Dharamsala IC-0479 228 135 1315 1440 06-Jul-02 ----
Delhi Dubai IC-0895 320 Daily 2015 2215 01-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Dubai IC-0895 320 Daily 2015 2245 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Dubai IC-0895 320 Daily 2015 2245 01-Nov-02 ----
Delhi Goa IC-0865 320 Daily 1200 1540 04-Jul-02 09-Jul-02
Delhi Goa IC-0865 320 124567 1200 1540 10-Jul-02 17-Jul-02
Delhi Goa IC-0865 320 Daily 1200 1540 18-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Goa IC-0865 320 Daily 1200 1540 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Goa IC-0865 320 Daily 1200 1540 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Goa IC-0865 320 Daily 1200 1540 01-Nov-02 ----
Delhi Guwahati CD-7891 737 246 0555 0955 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Guwahati CD-7891 737 246 0555 0955 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Guwahati CD-7891 737 246 0555 0955 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Guwahati CD-7891 737 246 0555 0955 01-Nov-02 ----
Delhi Guwahati IC-0879 320 15 1010 1330 15-Aug-02 15-Aug-02
Delhi Guwahati IC-0879 320 15 1010 1330 16-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Guwahati IC-0879 320 15 1010 1330 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Guwahati IC-0879 320 15 1010 1330 01-Nov-02 ----
Delhi Guwahati IC-0889 320 37 1000 1215 08-May-02 31-Jul-02
Delhi Guwahati IC-0889 320 37 1000 1215 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Guwahati IC-0889 320 37 1000 1215 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Guwahati IC-0889 320 37 1000 1215 01-Nov-02 ----
Delhi Gwalior IC-0437 228 246 1000 1105 05-Jul-02 ----
Delhi Hyderabad IC-0839 AB3 12345 1745 1945 08-Jul-02 12-Jul-02
Delhi Hyderabad IC-0839 AB3 Daily 1745 1945 13-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Hyderabad IC-0839 AB3 Daily 1745 1945 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Hyderabad IC-0839 AB3 Daily 1745 1945 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Hyderabad IC-0839 AB3 Daily 1745 1945 01-Nov-02 ----
Delhi Hyderabad IC-0940 320 Daily 0630 0830 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Hyderabad IC-0940 320 Daily 0630 0830 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Hyderabad IC-0940 320 Daily 0630 0830 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Hyderabad IC-0940 320 Daily 0630 0830 01-Nov-02 ----
Delhi Imphal IC-0889 320 37 1000 1340 08-May-02 31-Jul-02
Delhi Imphal IC-0889 320 37 1000 1340 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Imphal IC-0889 320 37 1000 1340 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Imphal IC-0889 320 37 1000 1340 01-Nov-02 ----
Delhi Indore CD-7134 737 Daily 1420 1630 01-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Indore CD-7134 737 Daily 1420 1630 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Indore CD-7134 737 Daily 1420 1630 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Indore CD-7134 737 Daily 1420 1630 01-Nov-02 ----
Delhi Jabalpur IC-0437 228 246 1000 1250 05-Jul-02 ----
Delhi Jaipur CD-7471 737 Daily 1700 1740 01-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Jaipur CD-7471 737 Daily 1700 1740 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Jaipur CD-7471 737 Daily 1700 1740 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Jaipur CD-7471 737 Daily 1700 1740 01-Nov-02 ----
Delhi Jaipur IC-0896 320 Daily 0620 0700 01-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Jaipur IC-0896 320 Daily 0620 0700 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Jaipur IC-0896 320 Daily 0620 0700 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Jaipur IC-0896 320 Daily 0620 0700 01-Nov-02 ----
Delhi Jammu IC-0821 737 35 1200 1310 09-Jul-02 15-Jul-02
Delhi Jammu IC-0821 320 17 1040 1150 09-Jul-02 15-Jul-02
Delhi Jammu IC-0821 737 246 1040 1150 09-Jul-02 15-Jul-02
Delhi Jammu IC-0821 737 24 1040 1150 16-Jul-02 18-Jul-02
Delhi Jammu IC-0821 320 3 1040 1150 16-Jul-02 18-Jul-02
Delhi Jammu IC-0821 320 Daily 1040 1150 19-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Jammu IC-0821 320 Daily 1040 1150 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Jammu IC-0821 320 Daily 1040 1150 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Jammu IC-0821 320 Daily 1040 1150 01-Nov-02 ----
Delhi Jodhpur CD-7471 737 Daily 1700 1850 01-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Jodhpur CD-7471 737 Daily 1700 1850 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Jodhpur CD-7471 737 Daily 1700 1850 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Jodhpur CD-7471 737 Daily 1700 1850 01-Nov-02 ----
Delhi Kathmandu IC-0813 AB3 12345 1130 1315 08-Jul-02 12-Jul-02
Delhi Kathmandu IC-0813 320 6 1130 1315 08-Jul-02 12-Jul-02
Delhi Kathmandu IC-0813 320 6 1130 1315 13-Jul-02 ----
Delhi Kathmandu IC-0813 AB3 123457 1130 1315 13-Jul-02 ----
Delhi Khajuraho CD-7407 737 135 1215 1400 13-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Khajuraho CD-7407 737 135 1215 1400 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Khajuraho CD-7407 737 135 1130 1315 01-Oct-02 ----
Delhi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1600 2050 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1700 2145 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1700 2145 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1600 2050 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1700 2145 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1600 2050 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1700 2145 01-Nov-02 ----
Delhi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1600 2050 01-Nov-02 ----
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0202 320 Daily 1945 2145 28-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0202 320 Daily 1945 2145 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0202 320 Daily 1945 2140 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0202 320 Daily 1945 2140 01-Nov-02 ----
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0264 320 Daily 1700 1900 01-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0264 320 Daily 1700 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0264 320 Daily 1700 1855 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0264 320 Daily 1700 1855 01-Nov-02 ----
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0401 AB3 Daily 0700 0900 01-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0401 AB3 Daily 0700 0900 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0401 AB3 Daily 0700 0855 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Kolkata(Calcutta) IC-0401 AB3 Daily 0700 0855 01-Nov-02 ----
Delhi Kulu IC-0475 228 135 0900 1050 15-Jun-02 ----
Delhi Leh CD-7431 737 1357 0610 0725 20-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Leh CD-7431 737 1357 0610 0725 01-Oct-02 ----
Delhi Lucknow CD-7411 737 246 1600 1650 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Lucknow CD-7411 737 7 1700 1750 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Lucknow CD-7411 737 7 1700 1750 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Lucknow CD-7411 737 246 1600 1650 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Lucknow CD-7411 737 246 1600 1650 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Lucknow CD-7411 737 7 1700 1750 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Lucknow CD-7411 737 246 1600 1650 01-Nov-02 ----
Delhi Lucknow CD-7411 737 7 1700 1750 01-Nov-02 ----
Delhi Lucknow IC-0806 320 Daily 0840 0935 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Lucknow IC-0806 320 Daily 0840 0935 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Lucknow IC-0806 320 Daily 0840 0935 01-Nov-02 ----
Delhi Lucknow IC-0883 320 37 1545 1640 01-Jul-02 14-Jul-02
Delhi Lucknow IC-0883 320 37 1545 1640 15-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Lucknow IC-0883 320 37 1545 1640 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Lucknow IC-0883 320 37 1545 1640 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Lucknow IC-0883 320 37 1545 1640 01-Nov-02 ----
Delhi Lucknow IC-1806 320 Daily 0910 1005 02-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1420 1805 01-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1420 1805 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1420 1805 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1420 1805 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7443 737 Daily 2300 0055 01-May-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7443 737 Daily 2300 0055 01-Oct-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1700 2140 01-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1700 2140 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1700 2140 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1700 2140 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0165 320 Daily 0800 0955 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0165 320 Daily 0800 0955 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0165 320 Daily 0800 0955 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0165 320 Daily 0800 0955 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0602 320 Daily 1700 1855 13-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0602 320 Daily 1700 1855 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0602 320 Daily 1700 1855 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0602 320 Daily 1700 1855 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0657 320 Daily 0900 1055 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0657 320 Daily 0900 1055 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0657 320 Daily 0900 1055 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0657 320 Daily 0900 1055 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0688 320 Daily 0700 0855 01-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0688 320 Daily 0700 0855 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0688 320 Daily 0700 0855 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0688 320 Daily 0700 0855 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1900 2055 01-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1900 2055 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1900 2055 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1900 2055 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1800 1955 01-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1800 1955 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1800 1955 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1800 1955 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0863 320 Daily 2000 2155 23-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0863 320 Daily 2000 2155 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0863 320 Daily 2000 2155 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0863 320 Daily 2000 2155 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0865 320 Daily 1200 1355 04-Jul-02 09-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0865 320 124567 1200 1355 10-Jul-02 17-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0865 320 Daily 1200 1355 18-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0865 320 Daily 1200 1355 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0865 320 Daily 1200 1355 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0865 320 Daily 1200 1355 01-Nov-02 ----
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0887 320 Daily 1300 1455 02-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0887 320 Daily 1300 1455 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0887 320 Daily 1300 1455 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Mumbai(Bombay) IC-0887 320 Daily 1300 1455 01-Nov-02 ----
Delhi Muscat IC-0885 320 246 1700 1945 01-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Muscat IC-0885 320 246 1700 2000 01-Oct-02 ----
Delhi Nagpur CD-7469 737 Daily 0555 0720 10-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Nagpur CD-7469 737 Daily 0555 0720 01-Oct-02 ----
Delhi Patna CD-7411 737 246 1600 1815 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Patna CD-7411 737 7 1700 1915 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Patna CD-7411 737 7 1700 1915 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Patna CD-7411 737 246 1600 1815 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Patna CD-7411 737 7 1700 1915 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Patna CD-7411 737 246 1600 1815 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Patna CD-7411 737 246 1600 1815 01-Nov-02 ----
Delhi Patna CD-7411 737 7 1700 1915 01-Nov-02 ----
Delhi Patna CD-7891 737 246 0555 0720 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Patna CD-7891 737 246 0555 0720 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Patna CD-7891 737 246 0555 0720 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Patna CD-7891 737 246 0555 0720 01-Nov-02 ----
Delhi Patna IC-0809 320 Daily 0945 1255 01-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Patna IC-0809 320 Daily 0945 1110 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Patna IC-0809 320 Daily 0945 1110 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Patna IC-0809 320 Daily 0945 1110 01-Nov-02 ----
Delhi Pune CD-7849 737 Daily 1600 1800 07-May-02 31-Jul-02
Delhi Pune CD-7849 737 Daily 1600 1800 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Pune CD-7849 737 Daily 1600 1800 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Pune CD-7849 737 Daily 1600 1800 01-Nov-02 ----
Delhi Pune IC-0688 320 Daily 0700 1010 01-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Pune IC-0688 320 Daily 0700 1010 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Pune IC-0688 320 Daily 0700 1010 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Pune IC-0688 320 Daily 0700 1010 01-Nov-02 ----
Delhi Raipur CD-7469 737 Daily 0555 0830 10-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Raipur CD-7469 737 Daily 0555 0830 01-Oct-02 ----
Delhi Ranchi CD-7411 737 246 1600 1930 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Ranchi CD-7411 737 7 1700 2030 01-May-02 31-Jul-02
Delhi Ranchi CD-7411 737 7 1700 2030 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Ranchi CD-7411 737 246 1600 1930 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Ranchi CD-7411 737 7 1700 2030 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Ranchi CD-7411 737 246 1600 1930 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Ranchi CD-7411 737 7 1700 2030 01-Nov-02 ----
Delhi Ranchi CD-7411 737 246 1600 1930 01-Nov-02 ----
Delhi Ranchi IC-0809 320 Daily 0945 1125 01-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Ranchi IC-0809 320 Daily 0945 1240 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Ranchi IC-0809 320 Daily 0945 1240 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Ranchi IC-0809 320 Daily 0945 1240 01-Nov-02 ----
Delhi Sharjah IC-0881 320 15 1715 2120 01-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Sharjah IC-0881 320 15 1715 2135 01-Oct-02 ----
Delhi Sharjah IC-0883 320 37 1545 2105 01-Jul-02 14-Jul-02
Delhi Sharjah IC-0883 320 37 1545 1935 15-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Sharjah IC-0883 320 37 1545 1935 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Sharjah IC-0883 320 37 1545 2005 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Sharjah IC-0883 320 37 1545 2005 01-Nov-02 ----
Delhi Simla IC-0475 228 135 0900 1000 15-Jun-02 ----
Delhi Singapore IC-0855 320 1357 0050 1030 01-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Singapore IC-0855 320 246 0050 1030 01-Jun-02 30-Sep-02
Delhi Singapore IC-0855 320 246 0050 1030 01-Oct-02 26-Oct-02
Delhi Singapore IC-0855 320 1357 0050 1030 01-Oct-02 26-Oct-02
Delhi Singapore IC-0855 320 1357 0050 1030 27-Oct-02 ----
Delhi Singapore IC-0855 320 246 0050 1030 27-Oct-02 ----
Delhi Srinagar IC-0821 737 246 1040 1305 09-Jul-02 15-Jul-02
Delhi Srinagar IC-0821 737 35 1200 1410 09-Jul-02 15-Jul-02
Delhi Srinagar IC-0821 320 17 1040 1305 09-Jul-02 15-Jul-02
Delhi Srinagar IC-0821 737 24 1040 1305 16-Jul-02 18-Jul-02
Delhi Srinagar IC-0821 320 3 1040 1305 16-Jul-02 18-Jul-02
Delhi Srinagar IC-0821 320 Daily 1040 1305 19-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Srinagar IC-0821 320 Daily 1040 1305 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Srinagar IC-0821 320 Daily 1040 1305 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Srinagar IC-0821 320 Daily 1040 1305 01-Nov-02 ----
Delhi Thiruvananthapuram IC-0439 320 Daily 0640 1100 15-Jun-02 31-Jul-02
Delhi Thiruvananthapuram IC-0439 320 Daily 0640 1100 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Thiruvananthapuram IC-0439 320 Daily 0640 1100 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Thiruvananthapuram IC-0439 320 Daily 0640 1100 01-Nov-02 ----
Delhi Udaipur CD-7471 737 Daily 1700 2000 01-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Udaipur CD-7471 737 Daily 1700 2000 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Udaipur CD-7471 737 Daily 1700 2000 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Udaipur CD-7471 737 Daily 1700 2000 01-Nov-02 ----
Delhi Vadodra IC-0817 320 Daily 0600 0835 24-May-02 31-Jul-02
Delhi Vadodra IC-0817 320 Daily 0600 0835 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Vadodra IC-0817 320 Daily 0600 0835 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Vadodra IC-0817 320 Daily 0600 0835 01-Nov-02 ----
Delhi Varanasi CD-7407 737 135 1215 1510 13-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Varanasi CD-7407 737 135 1215 1510 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Varanasi CD-7407 737 135 1130 1425 01-Oct-02 ----
Delhi Varanasi IC-0806 320 Daily 0840 1055 01-Aug-02 30-Sep-02
Delhi Varanasi IC-0806 320 Daily 0840 1055 01-Oct-02 31-Oct-02
Delhi Varanasi IC-0806 320 Daily 0840 1055 01-Nov-02 ----
Delhi Varanasi IC-1806 320 Daily 0910 1125 02-Jul-02 31-Jul-02
Delhi Vishakhapatnam(Vizag) CD-7477 737 1357 1130 1455 21-May-02 30-Sep-02
Delhi Vishakhapatnam(Vizag) CD-7477 737 1357 1130 1455 01-Oct-02 ----
Dhaka Kolkata(Calcutta) IC-0724 320 135 1540 1600 15-Jun-02 ----
Dharamsala Delhi IC-0480 228 135 1500 1625 06-Jul-02 ----
Dibrugarh Kolkata(Calcutta) IC-0702 320 2467 1235 1405 01-Jun-02 ----
Dimapur Kolkata(Calcutta) CD-7215 737 47 1325 1435 31-May-02 ----
Dimapur Kolkata(Calcutta) CD-7257 737 26 1325 1435 02-Jul-02 ----
Doha Bahrain IC-0997 320 26 1740 1825 01-Jun-02 30-Sep-02
Doha Bahrain IC-0997 320 13457 1740 1825 01-Jun-02 30-Sep-02
Doha Bahrain IC-0997 320 26 1810 1855 01-Oct-02 ----
Doha Bahrain IC-0997 320 13457 1810 1855 01-Oct-02 ----
Doha Calicut IC-0998 320 Daily 0130 0810 01-Jun-02 30-Sep-02
Doha Calicut IC-0998 320 Daily 0140 0755 01-Oct-02 ----
Doha Cochin(Kochi) IC-0998 320 Daily 0130 0920 01-Jun-02 30-Sep-02
Doha Cochin(Kochi) IC-0998 320 Daily 0140 0915 01-Oct-02 ----
Dubai Calicut IC-0922 320 14 0200 0700 01-Jun-02 31-Jul-02
Dubai Calicut IC-0922 320 14 0200 0700 01-Aug-02 30-Sep-02
Dubai Calicut IC-0922 320 14 0200 0700 01-Oct-02 31-Oct-02
Dubai Calicut IC-0922 320 14 0200 0700 01-Nov-02 ----
Dubai Chennai(Madras) IC-0922 320 14 0200 0840 01-Jun-02 31-Jul-02
Dubai Chennai(Madras) IC-0922 320 14 0200 0840 01-Aug-02 30-Sep-02
Dubai Chennai(Madras) IC-0922 320 14 0200 0840 01-Oct-02 31-Oct-02
Dubai Chennai(Madras) IC-0922 320 14 0200 0840 01-Nov-02 ----
Dubai Chennai(Madras) IC-0952 320 Daily 0015 0700 01-Jun-02 30-Sep-02
Dubai Chennai(Madras) IC-0952 320 Daily 0015 0700 01-Oct-02 31-Oct-02
Dubai Chennai(Madras) IC-0952 320 Daily 0015 0700 01-Nov-02 ----
Dubai Delhi IC-0896 320 Daily 0020 0520 01-Jun-02 31-Jul-02
Dubai Delhi IC-0896 320 Daily 0020 0520 01-Aug-02 30-Sep-02
Dubai Delhi IC-0896 320 Daily 0030 0520 01-Oct-02 31-Oct-02
Dubai Delhi IC-0896 320 Daily 0030 0520 01-Nov-02 ----
Dubai Hyderabad IC-0952 320 Daily 0015 0515 01-Jun-02 30-Sep-02
Dubai Hyderabad IC-0952 320 Daily 0015 0500 01-Oct-02 31-Oct-02
Dubai Hyderabad IC-0952 320 Daily 0015 0500 01-Nov-02 ----
Dubai Jaipur IC-0896 320 Daily 0020 0700 01-Jun-02 31-Jul-02
Dubai Jaipur IC-0896 320 Daily 0020 0700 01-Aug-02 30-Sep-02
Dubai Jaipur IC-0896 320 Daily 0030 0700 01-Oct-02 31-Oct-02
Dubai Jaipur IC-0896 320 Daily 0030 0700 01-Nov-02 ----
Goa Agatti IC-0504 228 135 1320 1505 01-Oct-02 ----
Goa Bangalore IC-0917 320 1357 1545 1640 01-Jul-02 31-Jul-02
Goa Bangalore IC-0917 320 1357 1325 1615 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Bangalore IC-0917 320 Daily 1325 1615 01-Oct-02 ----
Goa Calicut IC-0597 AB3 135 1435 1540 01-Jun-02 31-Jul-02
Goa Calicut IC-0597 AB3 135 1435 1540 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Calicut IC-0597 AB3 135 1435 1540 01-Oct-02 31-Oct-02
Goa Calicut IC-0597 AB3 135 1435 1540 01-Nov-02 ----
Goa Chennai(Madras) IC-0576 320 26 0820 1135 01-Jun-02 31-Jul-02
Goa Chennai(Madras) IC-0576 320 26 0820 1135 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Chennai(Madras) IC-0576 320 26 0820 1135 01-Oct-02 31-Oct-02
Goa Chennai(Madras) IC-0576 320 26 0820 1135 01-Nov-02 ----
Goa Cochin(Kochi) IC-0576 320 26 0820 0930 01-Jun-02 31-Jul-02
Goa Cochin(Kochi) IC-0576 320 26 0820 0930 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Cochin(Kochi) IC-0576 320 26 0820 0930 01-Oct-02 31-Oct-02
Goa Cochin(Kochi) IC-0576 320 26 0820 0930 01-Nov-02 ----
Goa Delhi IC-0866 320 Daily 0715 1055 01-May-02 31-Jul-02
Goa Delhi IC-0866 320 Daily 0715 1055 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Delhi IC-0866 320 Daily 0715 1055 01-Oct-02 31-Oct-02
Goa Delhi IC-0866 320 Daily 0715 1055 01-Nov-02 ----
Goa Kuwait IC-0575 320 15 1635 1805 01-Jun-02 31-Jul-02
Goa Kuwait IC-0575 320 15 1635 1805 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Kuwait IC-0575 320 15 1635 1830 01-Oct-02 31-Oct-02
Goa Kuwait IC-0575 320 15 1635 1830 01-Nov-02 ----
Goa Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0910 1010 01-Jun-02 31-Jul-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0910 1010 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0910 1010 01-Oct-02 31-Oct-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0910 1010 01-Nov-02 ----
Goa Mumbai(Bombay) IC-0664 320 Daily 1630 1730 04-Jul-02 09-Jul-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0664 320 124567 1630 1730 10-Jul-02 17-Jul-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0664 320 3 1700 1800 10-Jul-02 17-Jul-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0664 320 Daily 1630 1730 18-Jul-02 30-Sep-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0664 320 Daily 1630 1730 01-Oct-02 ----
Goa Mumbai(Bombay) IC-0866 320 Daily 0715 0815 01-May-02 31-Jul-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0866 320 Daily 0715 0815 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0866 320 Daily 0715 0815 01-Oct-02 31-Oct-02
Goa Mumbai(Bombay) IC-0866 320 Daily 0715 0815 01-Nov-02 ----
Goa Pune IC-0917 320 1357 1325 1415 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Pune IC-0917 320 Daily 1325 1415 01-Oct-02 ----
Goa Sharjah IC-0597 AB3 135 1435 1830 01-Jun-02 31-Jul-02
Goa Sharjah IC-0597 AB3 135 1435 1830 01-Aug-02 30-Sep-02
Goa Sharjah IC-0597 AB3 135 1435 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Goa Sharjah IC-0597 AB3 135 1435 1900 01-Nov-02 ----
Guwahati Agartala CD-7207 737 357 1220 1300 15-Apr-02 ----
Guwahati Bagdogra CD-7892 737 246 1025 1115 01-May-02 31-Jul-02
Guwahati Bagdogra CD-7892 737 246 1025 1115 01-Aug-02 30-Sep-02
Guwahati Bagdogra CD-7892 737 246 1025 1115 01-Oct-02 31-Oct-02
Guwahati Bagdogra CD-7892 737 246 1025 1115 01-Nov-02 ----
Guwahati Delhi CD-7892 737 246 1025 1425 01-May-02 31-Jul-02
Guwahati Delhi CD-7892 737 246 1025 1425 01-Aug-02 30-Sep-02
Guwahati Delhi CD-7892 737 246 1025 1425 01-Oct-02 31-Oct-02
Guwahati Delhi CD-7892 737 246 1025 1425 01-Nov-02 ----
Guwahati Delhi IC-0879 320 15 1410 1635 15-Aug-02 15-Aug-02
Guwahati Delhi IC-0879 320 15 1410 1635 16-Aug-02 30-Sep-02
Guwahati Delhi IC-0879 320 15 1410 1635 01-Oct-02 31-Oct-02
Guwahati Delhi IC-0879 320 15 1410 1635 01-Nov-02 ----
Guwahati Delhi IC-0890 320 37 1540 1805 08-May-02 31-Jul-02
Guwahati Delhi IC-0890 320 37 1540 1805 01-Aug-02 30-Sep-02
Guwahati Delhi IC-0890 320 37 1540 1805 01-Oct-02 31-Oct-02
Guwahati Delhi IC-0890 320 37 1540 1805 01-Nov-02 ----
Guwahati Imphal IC-0889 320 37 1250 1340 08-May-02 31-Jul-02
Guwahati Imphal IC-0889 320 37 1250 1340 01-Aug-02 30-Sep-02
Guwahati Imphal IC-0889 320 37 1250 1340 01-Oct-02 31-Oct-02
Guwahati Imphal IC-0889 320 37 1250 1340 01-Nov-02 ----
Guwahati Kolkata(Calcutta) IC-0230 AB3 Daily 1200 1310 01-May-02 31-Jul-02
Guwahati Kolkata(Calcutta) IC-0230 AB3 Daily 1200 1310 01-Aug-02 30-Sep-02
Guwahati Kolkata(Calcutta) IC-0230 AB3 Daily 1200 1310 01-Oct-02 31-Oct-02
Guwahati Kolkata(Calcutta) IC-0230 AB3 Daily 1200 1310 01-Nov-02 ----
Guwahati Patna CD-7892 737 246 1025 1230 01-May-02 31-Jul-02
Guwahati Patna CD-7892 737 246 1025 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Guwahati Patna CD-7892 737 246 1025 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Guwahati Patna CD-7892 737 246 1025 1230 01-Nov-02 ----
Guwahati Silchar CD-7252 737 4 1225 1305 31-May-02 ----
Guwahati Silchar CD-7252 737 1 0830 0910 31-May-02 ----
Gwalior Delhi IC-0438 228 246 1455 1600 05-Jul-02 ----
Gwalior Jabalpur IC-0437 228 246 1125 1250 05-Jul-02 ----
Hyderabad Ahmedabad IC-0563 320 135 1830 2010 18-May-02 31-Jul-02
Hyderabad Ahmedabad IC-0563 320 135 1830 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Ahmedabad IC-0563 320 135 1830 2010 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Ahmedabad IC-0563 320 135 1830 2010 01-Nov-02 ----
Hyderabad Ahmedabad IC-0981 320 4 1750 1930 01-Jun-02 31-Jul-02
Hyderabad Ahmedabad IC-0981 320 7 1750 1930 01-Jun-02 31-Jul-02
Hyderabad Ahmedabad IC-0981 320 4 1750 1930 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Ahmedabad IC-0981 320 7 1750 1930 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Ahmedabad IC-0981 320 4 1700 1840 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Ahmedabad IC-0981 320 7 1700 1840 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Ahmedabad IC-0981 320 7 1700 1840 01-Nov-02 ----
Hyderabad Ahmedabad IC-0981 320 4 1700 1840 01-Nov-02 ----
Hyderabad Bangalore IC-0916 320 Daily 0920 1020 01-May-02 30-Sep-02
Hyderabad Bangalore IC-0916 320 Daily 0920 1020 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Bangalore IC-0916 320 Daily 0920 1020 01-Nov-02 ----
Hyderabad Bangalore IC-0961 320 2467 1830 1930 01-Jun-02 30-Sep-02
Hyderabad Bangalore IC-0961 320 2467 1830 1930 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Bangalore IC-0961 320 2467 1830 1930 01-Nov-02 ----
Hyderabad Bangalore IC-0977 320 35 1700 1800 01-Jun-02 30-Sep-02
Hyderabad Bangalore IC-0977 320 35 1700 1800 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Bangalore IC-0977 320 35 1700 1800 01-Nov-02 ----
Hyderabad Bangalore IC-0979 320 26 1200 1300 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Bangalore IC-0979 320 26 1200 1300 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Bangalore IC-0979 320 26 1200 1300 01-Nov-02 ----
Hyderabad Bangkok IC-0979 320 26 1330 2000 01-Jun-02 31-Jul-02
Hyderabad Bangkok IC-0979 320 26 1200 2000 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Bangkok IC-0979 320 26 1200 1950 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Bangkok IC-0979 320 26 1200 1950 01-Nov-02 ----
Hyderabad Bhubaneshwar CD-7277 737 246 0600 0735 01-May-02 30-Sep-02
Hyderabad Bhubaneshwar CD-7277 737 246 0600 0735 01-Oct-02 ----
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0946 320 Daily 1640 1740 03-Jun-02 30-Sep-02
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0946 320 Daily 1640 1740 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0946 320 Daily 1640 1740 01-Nov-02 ----
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0948 320 Daily 2055 2155 15-Jun-02 30-Sep-02
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0948 320 Daily 2055 2155 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0948 320 Daily 2055 2155 01-Nov-02 ----
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0952 320 Daily 0600 0700 01-Jun-02 30-Sep-02
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0952 320 Daily 0600 0700 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0952 320 Daily 0600 0700 01-Nov-02 ----
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0979 320 26 1330 1430 01-Jun-02 31-Jul-02
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0979 320 26 1200 1430 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0979 320 26 1200 1430 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Chennai(Madras) IC-0979 320 26 1200 1430 01-Nov-02 ----
Hyderabad Delhi IC-0840 320 Daily 1900 2100 16-Jun-02 31-Jul-02
Hyderabad Delhi IC-0840 320 Daily 1900 2100 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Delhi IC-0840 320 Daily 1900 2100 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Delhi IC-0840 320 Daily 1900 2100 01-Nov-02 ----
Hyderabad Delhi IC-0939 AB3 12345 0730 0930 08-Jul-02 12-Jul-02
Hyderabad Delhi IC-0939 AB3 Daily 0730 0930 13-Jul-02 31-Jul-02
Hyderabad Delhi IC-0939 AB3 Daily 0730 0930 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Delhi IC-0939 AB3 Daily 0730 0930 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Delhi IC-0939 AB3 Daily 0730 0930 01-Nov-02 ----
Hyderabad Dubai IC-0951 320 Daily 2025 2215 01-Jul-02 30-Sep-02
Hyderabad Dubai IC-0951 320 Daily 2025 2230 01-Oct-02 ----
Hyderabad Kolkata(Calcutta) CD-7271 737 357 0600 0905 01-May-02 30-Sep-02
Hyderabad Kolkata(Calcutta) CD-7271 737 357 0600 0905 01-Oct-02 ----
Hyderabad Kolkata(Calcutta) CD-7277 737 246 0600 0905 01-May-02 30-Sep-02
Hyderabad Kolkata(Calcutta) CD-7277 737 246 0600 0905 01-Oct-02 ----
Hyderabad Kuwait IC-0981 320 7 1750 2120 01-Jun-02 31-Jul-02
Hyderabad Kuwait IC-0981 320 4 1750 2120 01-Jun-02 31-Jul-02
Hyderabad Kuwait IC-0981 320 7 1750 2120 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Kuwait IC-0981 320 4 1750 2120 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Kuwait IC-0981 320 4 1700 2055 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Kuwait IC-0981 320 7 1700 2120 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Kuwait IC-0981 320 7 1700 2120 01-Nov-02 ----
Hyderabad Kuwait IC-0981 320 4 1700 2055 01-Nov-02 ----
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7552 737 127 2115 2230 07-Jul-02 09-Jul-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7552 737 3 2115 2230 10-Jul-02 10-Jul-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7552 737 Daily 2030 2145 11-Jul-02 31-Jul-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7552 737 Daily 2030 2145 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7552 737 Daily 2030 2145 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7552 737 Daily 2030 2145 01-Nov-02 ----
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7562 737 Daily 1030 1145 01-May-02 31-Jul-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7562 737 Daily 1030 1145 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7562 737 Daily 1030 1145 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) CD-7562 737 Daily 1030 1145 01-Nov-02 ----
Hyderabad Mumbai(Bombay) IC-0618 320 Daily 1700 1815 01-May-02 31-Jul-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) IC-0618 320 Daily 1700 1815 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) IC-0618 320 Daily 1700 1815 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) IC-0618 320 Daily 1700 1815 01-Nov-02 ----
Hyderabad Mumbai(Bombay) IC-0927 320 Daily 0815 0930 01-May-02 31-Jul-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) IC-0927 320 Daily 0815 0930 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) IC-0927 320 Daily 0815 0930 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Mumbai(Bombay) IC-0927 320 Daily 0815 0930 01-Nov-02 ----
Hyderabad Muscat IC-0977 320 35 1700 2020 01-Jun-02 30-Sep-02
Hyderabad Muscat IC-0977 320 35 1700 2035 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Muscat IC-0977 320 35 1700 2035 01-Nov-02 ----
Hyderabad Muscat IC-1977 320 7 0700 0825 09-Jun-02 18-Aug-02
Hyderabad Nagpur CD-7271 737 357 0600 0700 01-May-02 30-Sep-02
Hyderabad Nagpur CD-7271 737 357 0600 0700 01-Oct-02 ----
Hyderabad Sharjah IC-0563 320 135 1830 2230 18-May-02 31-Jul-02
Hyderabad Sharjah IC-0563 320 135 1830 2230 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Sharjah IC-0563 320 135 1830 2230 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Sharjah IC-0563 320 135 1830 2230 01-Nov-02 ----
Hyderabad Sharjah IC-0961 320 2467 1830 2215 01-Jun-02 30-Sep-02
Hyderabad Sharjah IC-0961 320 2467 1830 2230 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Sharjah IC-0961 320 2467 1830 2230 01-Nov-02 ----
Hyderabad Sharjah IC-1961 AB3 247 2050 2240 10-Jul-02 15-Jul-02
Hyderabad Tirupati IC-0943 320 35 1030 1125 01-May-02 30-Sep-02
Hyderabad Tirupati IC-0943 320 35 1030 1125 01-Oct-02 ----
Hyderabad Vishakhapatnam(Vizag) CD-7561 737 Daily 0730 0830 01-May-02 31-Jul-02
Hyderabad Vishakhapatnam(Vizag) CD-7561 737 Daily 0730 0830 01-Aug-02 30-Sep-02
Hyderabad Vishakhapatnam(Vizag) CD-7561 737 Daily 0730 0830 01-Oct-02 31-Oct-02
Hyderabad Vishakhapatnam(Vizag) CD-7561 737 Daily 0730 0830 01-Nov-02 ----
Imphal Aijwal CD-7212 737 35 1210 1240 15-Jun-02 ----
Imphal Aijwal CD-7212 737 1 1305 1335 15-Jun-02 ----
Imphal Delhi IC-0890 320 37 1415 1805 08-May-02 31-Jul-02
Imphal Delhi IC-0890 320 37 1415 1805 01-Aug-02 30-Sep-02
Imphal Delhi IC-0890 320 37 1415 1805 01-Oct-02 31-Oct-02
Imphal Delhi IC-0890 320 37 1415 1805 01-Nov-02 ----
Imphal Guwahati IC-0890 320 37 1415 1505 08-May-02 31-Jul-02
Imphal Guwahati IC-0890 320 37 1415 1505 01-Aug-02 30-Sep-02
Imphal Guwahati IC-0890 320 37 1415 1505 01-Oct-02 31-Oct-02
Imphal Guwahati IC-0890 320 37 1415 1505 01-Nov-02 ----
Imphal Kolkata(Calcutta) CD-7212 737 35 1210 1405 15-Jun-02 ----
Imphal Kolkata(Calcutta) CD-7212 737 1 1305 1500 15-Jun-02 ----
Imphal Kolkata(Calcutta) CD-7256 737 26 1215 1415 02-Jun-02 ----
Imphal Kolkata(Calcutta) IC-0714 320 7 1135 1240 31-Mar-02 ----
Imphal Silchar CD-7256 737 26 1215 1245 02-Jun-02 ----
Indore Bhopal CD-7133 737 Daily 1820 1850 01-May-02 31-Jul-02
Indore Bhopal CD-7133 737 Daily 1820 1850 01-Aug-02 30-Sep-02
Indore Bhopal CD-7133 737 Daily 1820 1850 01-Oct-02 31-Oct-02
Indore Bhopal CD-7133 737 Daily 1820 1850 01-Nov-02 ----
Indore Delhi CD-7133 737 Daily 1820 2030 01-May-02 31-Jul-02
Indore Delhi CD-7133 737 Daily 1820 2030 01-Aug-02 30-Sep-02
Indore Delhi CD-7133 737 Daily 1820 2030 01-Oct-02 31-Oct-02
Indore Delhi CD-7133 737 Daily 1820 2030 01-Nov-02 ----
Indore Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1700 1805 01-Jun-02 31-Jul-02
Indore Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1700 1805 01-Aug-02 30-Sep-02
Indore Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1700 1805 01-Oct-02 31-Oct-02
Indore Mumbai(Bombay) CD-7134 737 Daily 1700 1805 01-Nov-02 ----
Jabalpur Delhi IC-0438 228 246 1310 1600 05-Jul-02 ----
Jabalpur Gwalior IC-0438 228 246 1310 1435 05-Jul-02 ----
Jaipur Ahmedabad CD-7269 737 15 1735 1835 15-Jun-02 30-Sep-02
Jaipur Ahmedabad CD-7269 737 135 1735 1835 01-Oct-02 ----
Jaipur Delhi CD-7472 737 Daily 0945 1025 01-Jul-02 31-Jul-02
Jaipur Delhi CD-7472 737 Daily 0945 1025 01-Aug-02 30-Sep-02
Jaipur Delhi CD-7472 737 Daily 0945 1025 01-Oct-02 31-Oct-02
Jaipur Delhi CD-7472 737 Daily 0945 1025 01-Nov-02 ----
Jaipur Delhi IC-0895 320 Daily 1835 1915 01-Jun-02 30-Sep-02
Jaipur Delhi IC-0895 320 Daily 1835 1915 01-Oct-02 31-Oct-02
Jaipur Delhi IC-0895 320 Daily 1835 1915 01-Nov-02 ----
Jaipur Dubai IC-0895 320 Daily 1835 2215 01-Jun-02 30-Sep-02
Jaipur Dubai IC-0895 320 Daily 1835 2245 01-Oct-02 31-Oct-02
Jaipur Dubai IC-0895 320 Daily 1835 2245 01-Nov-02 ----
Jaipur Jodhpur CD-7471 737 Daily 1810 1850 01-Jul-02 31-Jul-02
Jaipur Jodhpur CD-7471 737 Daily 1810 1850 01-Aug-02 30-Sep-02
Jaipur Jodhpur CD-7471 737 Daily 1810 1850 01-Oct-02 31-Oct-02
Jaipur Jodhpur CD-7471 737 Daily 1810 1850 01-Nov-02 ----
Jaipur Kolkata(Calcutta) CD-7267 737 26 1950 2155 01-Jul-02 30-Sep-02
Jaipur Kolkata(Calcutta) CD-7267 737 246 1950 2155 01-Oct-02 ----
Jaipur Kolkata(Calcutta) CD-7269 737 15 1735 2120 15-Jun-02 30-Sep-02
Jaipur Kolkata(Calcutta) CD-7269 737 135 1735 2120 01-Oct-02 ----
Jaipur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1810 2140 01-Jul-02 31-Jul-02
Jaipur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1810 2140 01-Aug-02 30-Sep-02
Jaipur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1810 2140 01-Oct-02 31-Oct-02
Jaipur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1810 2140 01-Nov-02 ----
Jaipur Mumbai(Bombay) IC-0612 320 Daily 0800 0935 01-May-02 31-Jul-02
Jaipur Mumbai(Bombay) IC-0612 320 Daily 0800 0935 01-Aug-02 30-Sep-02
Jaipur Mumbai(Bombay) IC-0612 320 Daily 0800 0935 01-Oct-02 31-Oct-02
Jaipur Mumbai(Bombay) IC-0612 320 Daily 0800 0935 01-Nov-02 ----
Jaipur Udaipur CD-7471 737 Daily 1810 2000 01-Jul-02 31-Jul-02
Jaipur Udaipur CD-7471 737 Daily 1810 2000 01-Aug-02 30-Sep-02
Jaipur Udaipur CD-7471 737 Daily 1810 2000 01-Oct-02 31-Oct-02
Jaipur Udaipur CD-7471 737 Daily 1810 2000 01-Nov-02 ----
Jammu Delhi CD-7432 737 15 1220 1330 08-Jul-02 12-Jul-02
Jammu Delhi IC-0822 737 35 1540 1650 09-Jul-02 15-Jul-02
Jammu Delhi IC-0822 320 17 1500 1610 09-Jul-02 15-Jul-02
Jammu Delhi IC-0822 737 246 1500 1610 09-Jul-02 15-Jul-02
Jammu Delhi IC-0822 737 24 1500 1610 16-Jul-02 18-Jul-02
Jammu Delhi IC-0822 320 3 1500 1610 16-Jul-02 18-Jul-02
Jammu Delhi IC-0822 320 Daily 1500 1610 19-Jul-02 31-Jul-02
Jammu Delhi IC-0822 320 Daily 1500 1610 01-Aug-02 30-Sep-02
Jammu Delhi IC-0822 320 Daily 1500 1610 01-Oct-02 31-Oct-02
Jammu Delhi IC-0822 320 Daily 1500 1610 01-Nov-02 ----
Jammu Leh CD-7425 737 15 0930 1030 15-Jun-02 30-Sep-02
Jammu Leh CD-7425 737 15 0930 1030 01-Oct-02 ----
Jammu Srinagar IC-0821 737 35 1340 1410 09-Jul-02 15-Jul-02
Jammu Srinagar IC-0821 320 17 1230 1305 09-Jul-02 15-Jul-02
Jammu Srinagar IC-0821 737 246 1230 1305 09-Jul-02 15-Jul-02
Jammu Srinagar IC-0821 320 3 1230 1305 16-Jul-02 18-Jul-02
Jammu Srinagar IC-0821 737 24 1230 1305 16-Jul-02 18-Jul-02
Jammu Srinagar IC-0821 320 Daily 1230 1305 19-Jul-02 31-Jul-02
Jammu Srinagar IC-0821 320 Daily 1230 1305 01-Aug-02 30-Sep-02
Jammu Srinagar IC-0821 320 Daily 1230 1305 01-Oct-02 31-Oct-02
Jammu Srinagar IC-0821 320 Daily 1230 1305 01-Nov-02 ----
Jamnagar Bhuj CD-7147 737 Daily 1115 1155 05-Jul-02 30-Sep-02
Jamnagar Bhuj CD-7147 737 Daily 1115 1155 01-Oct-02 ----
Jamnagar Mumbai(Bombay) CD-7147 737 Daily 1115 1325 05-Jul-02 30-Sep-02
Jamnagar Mumbai(Bombay) CD-7147 737 Daily 1115 1325 01-Oct-02 ----
Jodhpur Delhi CD-7472 737 Daily 0840 1025 01-Jul-02 31-Jul-02
Jodhpur Delhi CD-7472 737 Daily 0840 1025 01-Aug-02 30-Sep-02
Jodhpur Delhi CD-7472 737 Daily 0840 1025 01-Oct-02 31-Oct-02
Jodhpur Delhi CD-7472 737 Daily 0840 1025 01-Nov-02 ----
Jodhpur Jaipur CD-7472 737 Daily 0840 0920 01-Jul-02 31-Jul-02
Jodhpur Jaipur CD-7472 737 Daily 0840 0920 01-Aug-02 30-Sep-02
Jodhpur Jaipur CD-7472 737 Daily 0840 0920 01-Oct-02 31-Oct-02
Jodhpur Jaipur CD-7472 737 Daily 0840 0920 01-Nov-02 ----
Jodhpur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1920 2140 01-Jul-02 31-Jul-02
Jodhpur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1920 2140 01-Aug-02 30-Sep-02
Jodhpur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1920 2140 01-Oct-02 31-Oct-02
Jodhpur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 1920 2140 01-Nov-02 ----
Jodhpur Udaipur CD-7471 737 Daily 1920 2000 01-Jul-02 31-Jul-02
Jodhpur Udaipur CD-7471 737 Daily 1920 2000 01-Aug-02 30-Sep-02
Jodhpur Udaipur CD-7471 737 Daily 1920 2000 01-Oct-02 31-Oct-02
Jodhpur Udaipur CD-7471 737 Daily 1920 2000 01-Nov-02 ----
Jorhat Dimapur CD-7257 737 26 1230 1255 02-Jul-02 ----
Jorhat Kolkata(Calcutta) CD-7257 737 26 1230 1435 02-Jul-02 ----
Kathmandu Delhi IC-0814 320 6 1405 1525 08-Jul-02 12-Jul-02
Kathmandu Delhi IC-0814 AB3 12345 1405 1525 08-Jul-02 12-Jul-02
Kathmandu Delhi IC-0814 AB3 123457 1405 1525 13-Jul-02 ----
Kathmandu Delhi IC-0814 320 6 1405 1525 13-Jul-02 ----
Kathmandu Kolkata(Calcutta) IC-0748 AB3 1 1405 1510 01-Jul-02 30-Sep-02
Kathmandu Kolkata(Calcutta) IC-0748 320 6 1325 1430 01-Jul-02 30-Sep-02
Kathmandu Kolkata(Calcutta) IC-0748 320 26 1325 1430 01-Oct-02 ----
Kathmandu Kolkata(Calcutta) IC-0748 AB3 1 1405 1510 01-Oct-02 ----
Kathmandu Varanasi IC-0751 320 246 1435 1515 27-Oct-02 ----
Khajuraho Agra CD-7408 737 135 1650 1730 13-Jul-02 31-Jul-02
Khajuraho Agra CD-7408 737 135 1650 1730 01-Aug-02 30-Sep-02
Khajuraho Agra CD-7408 737 135 1610 1650 01-Oct-02 ----
Khajuraho Delhi CD-7408 737 135 1650 1840 13-Jul-02 31-Jul-02
Khajuraho Delhi CD-7408 737 135 1650 1840 01-Aug-02 30-Sep-02
Khajuraho Delhi CD-7408 737 135 1610 1800 01-Oct-02 ----
Khajuraho Varanasi CD-7407 737 135 1430 1510 13-Jul-02 31-Jul-02
Khajuraho Varanasi CD-7407 737 135 1430 1510 01-Aug-02 30-Sep-02
Khajuraho Varanasi CD-7407 737 135 1345 1425 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Agartala CD-7241 737 357 0945 1035 31-Mar-02 ----
Kolkata(Calcutta) Agartala IC-0743 320 4 0950 1040 31-Mar-02 ----
Kolkata(Calcutta) Agartala IC-0743 320 1 1015 1105 31-Mar-02 ----
Kolkata(Calcutta) Agartala IC-0745 320 Daily 0630 0720 31-Mar-02 ----
Kolkata(Calcutta) Ahmedabad CD-7267 737 26 1520 1750 01-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Ahmedabad CD-7267 737 246 1520 1750 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Ahmedabad CD-7269 737 15 1445 1835 15-Jun-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Ahmedabad CD-7269 737 135 1445 1835 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Aijwal CD-7211 737 1 1040 1135 15-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Aijwal CD-7211 737 35 0945 1040 15-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bagdogra IC-0721 320 135 0950 1045 01-Jul-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Bagdogra IC-0721 320 135 0950 1045 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Bagdogra IC-0721 320 47 1420 1515 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Bagdogra IC-0721 320 135 0950 1045 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Bagdogra IC-0721 320 135 0950 1045 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bagdogra IC-0721 320 47 1420 1515 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bangalore IC-0771 320 Daily 1945 2210 08-May-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Bangalore IC-0771 320 Daily 1945 2210 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Bangalore IC-0771 320 Daily 1945 2210 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Bangalore IC-0771 320 Daily 1945 2210 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bangkok IC-0727 320 35 0945 1500 01-Apr-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bangkok IC-0731 320 2 1015 1410 01-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Bangkok IC-0731 AB3 47 1015 1410 01-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Bangkok IC-0731 AB3 6 1015 1410 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bangkok IC-0731 AB3 47 1015 1410 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bangkok IC-0731 AB3 2 1015 1410 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bhubaneshwar CD-7261 737 357 1500 1555 02-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Bhubaneshwar CD-7261 737 1 1540 1635 02-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Bhubaneshwar CD-7261 737 357 1500 1555 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bhubaneshwar CD-7261 737 1 1540 1635 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Bhubaneshwar CD-7278 737 246 1800 1855 02-Jun-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Bhubaneshwar CD-7278 737 246 1800 1855 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) CD-7542 737 6 1435 1725 01-Jul-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) CD-7542 737 2 1435 1725 01-Jul-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) CD-7542 737 2 1435 1725 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) CD-7542 737 6 1435 1725 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) CD-7542 737 6 1435 1725 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) CD-7542 737 24 1435 1725 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) CD-7542 737 6 1435 1725 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) CD-7542 737 24 1435 1725 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) IC-0765 320 Daily 1800 2005 08-Jun-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) IC-0765 320 Daily 1800 2005 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) IC-0765 320 Daily 1800 2005 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Chennai(Madras) IC-0765 320 Daily 1800 2005 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Delhi CD-7412 737 1357 0630 1120 23-May-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Delhi CD-7412 737 1357 0630 1120 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Delhi CD-7412 737 1357 0630 1120 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Delhi CD-7412 737 1357 0630 1120 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0201 320 Daily 1700 1900 08-Jun-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0201 320 Daily 1700 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0201 320 Daily 1700 1905 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0201 320 Daily 1700 1905 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0263 320 Daily 0700 0900 01-Jun-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0263 320 Daily 0700 0900 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0263 320 Daily 0700 0905 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0263 320 Daily 0700 0905 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0402 AB3 Daily 1900 2100 01-Jun-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0402 AB3 Daily 1900 2100 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0402 AB3 Daily 1900 2105 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Delhi IC-0402 AB3 Daily 1900 2105 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Dhaka IC-0723 320 13 1315 1435 15-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Dhaka IC-0723 320 5 1330 1450 15-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Dibrugarh IC-0701 320 2467 1020 1150 01-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Dimapur CD-7215 737 47 1045 1255 31-May-02 ----
Kolkata(Calcutta) Dimapur CD-7257 737 26 1045 1255 02-Jul-02 ----
Kolkata(Calcutta) Guwahati IC-0229 AB3 Daily 1000 1110 01-May-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Guwahati IC-0229 AB3 Daily 1000 1110 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Guwahati IC-0229 AB3 Daily 1000 1110 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Guwahati IC-0229 AB3 Daily 1000 1110 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Hyderabad CD-7272 737 135 1845 2145 02-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Hyderabad CD-7272 737 135 1845 2145 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Hyderabad CD-7278 737 246 1800 2100 02-Jun-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Hyderabad CD-7278 737 246 1800 2100 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Imphal CD-7211 737 1 1040 1235 15-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Imphal CD-7211 737 35 0945 1140 15-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Imphal CD-7255 737 26 0945 1145 02-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Imphal IC-0713 320 7 0950 1055 31-Mar-02 ----
Kolkata(Calcutta) Jaipur CD-7267 737 26 1520 1920 01-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Jaipur CD-7267 737 246 1520 1920 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Jaipur CD-7269 737 15 1445 1705 15-Jun-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Jaipur CD-7269 737 135 1445 1705 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Jorhat CD-7257 737 26 1045 1205 02-Jul-02 ----
Kolkata(Calcutta) Kathmandu IC-0747 AB3 1 1115 1245 01-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Kathmandu IC-0747 320 6 1100 1230 01-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Kathmandu IC-0747 AB3 1 1115 1245 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Kathmandu IC-0747 320 26 1100 1230 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Lucknow CD-7412 737 1357 0630 1000 23-May-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Lucknow CD-7412 737 1357 0630 1000 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Lucknow CD-7412 737 1357 0630 1000 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Lucknow CD-7412 737 1357 0630 1000 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Mumbai(Bombay) IC-0273 AB3 Daily 1830 2055 23-Jun-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Mumbai(Bombay) IC-0273 AB3 Daily 1830 2055 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Mumbai(Bombay) IC-0273 AB3 Daily 1830 2105 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Mumbai(Bombay) IC-0273 AB3 Daily 1830 2105 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Mumbai(Bombay) IC-0676 320 Daily 0605 0825 01-Jun-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Mumbai(Bombay) IC-0676 320 Daily 0630 0850 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Mumbai(Bombay) IC-0676 320 Daily 0630 0910 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Mumbai(Bombay) IC-0676 320 Daily 0630 0910 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Nagpur CD-7272 737 135 1845 2015 02-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Nagpur CD-7272 737 135 1845 2015 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Patna CD-7412 737 1357 0630 0835 23-May-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Patna CD-7412 737 1357 0630 0835 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Patna CD-7412 737 1357 0630 0835 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Patna CD-7412 737 1357 0630 0835 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Portblair CD-7285 737 2467 0515 0715 01-Jul-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Portblair CD-7285 737 12467 0515 0715 01-Oct-02 ----
Kolkata(Calcutta) Ranchi CD-7412 737 1357 0630 0720 23-May-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Ranchi CD-7412 737 1357 0630 0720 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Ranchi CD-7412 737 1357 0630 0720 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Ranchi CD-7412 737 1357 0630 0720 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Silchar CD-7253 737 135 0550 0650 04-Apr-02 ----
Kolkata(Calcutta) Silchar CD-7255 737 26 0945 1045 02-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Silchar CD-7255 737 4 0945 1045 02-Jun-02 ----
Kolkata(Calcutta) Tezpur CD-7215 737 47 1045 1200 31-May-02 ----
Kolkata(Calcutta) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7542 737 6 1435 1555 01-Jul-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7542 737 2 1435 1555 01-Jul-02 31-Jul-02
Kolkata(Calcutta) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7542 737 6 1435 1555 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7542 737 2 1435 1555 01-Aug-02 30-Sep-02
Kolkata(Calcutta) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7542 737 24 1435 1555 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7542 737 6 1435 1555 01-Oct-02 31-Oct-02
Kolkata(Calcutta) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7542 737 6 1435 1555 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7542 737 24 1435 1555 01-Nov-02 ----
Kolkata(Calcutta) Yangoon IC-0727 320 35 0945 1230 01-Apr-02 ----
Kuala-Lumpur Chennai(Madras) IC-0956 320 5 0935 1035 31-Mar-02 ----
Kuala-Lumpur Chennai(Madras) IC-0956 320 123467 0935 1035 31-Mar-02 ----
Kulu Delhi IC-0475 228 135 1110 1230 15-Jun-02 ----
Kuwait Ahmedabad IC-0982 320 15 0050 0710 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Ahmedabad IC-0982 320 15 0050 0710 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Ahmedabad IC-0982 320 15 0050 0650 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Ahmedabad IC-0982 320 15 0050 0650 01-Nov-02 ----
Kuwait Al-Fujairah IC-0994 320 3 0050 0330 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Al-Fujairah IC-0994 320 3 0050 0330 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Al-Fujairah IC-0994 320 3 0050 0320 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Al-Fujairah IC-0994 320 3 0050 0320 01-Nov-02 ----
Kuwait Calicut IC-0994 320 3 0050 0925 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Calicut IC-0994 320 3 0050 0925 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Calicut IC-0994 320 3 0050 0925 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Calicut IC-0994 320 3 0050 0925 01-Nov-02 ----
Kuwait Calicut IC-0996 320 7 0050 0925 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Calicut IC-0996 320 7 0050 0925 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Calicut IC-0996 320 7 0050 0925 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Calicut IC-0996 320 7 0050 0925 01-Nov-02 ----
Kuwait Chennai(Madras) IC-0576 320 26 0050 1135 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Chennai(Madras) IC-0576 320 26 0050 1135 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Chennai(Madras) IC-0576 320 26 0050 1135 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Chennai(Madras) IC-0576 320 26 0050 1135 01-Nov-02 ----
Kuwait Chennai(Madras) IC-0994 320 3 0050 1230 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Chennai(Madras) IC-0994 320 3 0050 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Chennai(Madras) IC-0994 320 3 0050 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Chennai(Madras) IC-0994 320 3 0050 1230 01-Nov-02 ----
Kuwait Chennai(Madras) IC-0996 320 7 0050 1230 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Chennai(Madras) IC-0996 320 7 0050 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Chennai(Madras) IC-0996 320 7 0050 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Chennai(Madras) IC-0996 320 7 0050 1230 01-Nov-02 ----
Kuwait Cochin(Kochi) IC-0576 320 26 0050 0930 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Cochin(Kochi) IC-0576 320 26 0050 0930 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Cochin(Kochi) IC-0576 320 26 0050 0930 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Cochin(Kochi) IC-0576 320 26 0050 0930 01-Nov-02 ----
Kuwait Goa IC-0576 320 26 0050 0735 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Goa IC-0576 320 26 0050 0735 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Goa IC-0576 320 26 0050 0720 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Goa IC-0576 320 26 0050 0720 01-Nov-02 ----
Kuwait Hyderabad IC-0982 320 15 0050 0930 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Hyderabad IC-0982 320 15 0050 0930 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Hyderabad IC-0982 320 15 0050 0930 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Hyderabad IC-0982 320 15 0050 0930 01-Nov-02 ----
Kuwait Ras-Al-Khaimah IC-0996 320 7 0050 0330 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Ras-Al-Khaimah IC-0996 320 7 0050 0330 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Ras-Al-Khaimah IC-0996 320 7 0050 0320 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Ras-Al-Khaimah IC-0996 320 7 0050 0320 01-Nov-02 ----
Kuwait Tiruchirapalli IC-0994 320 3 0050 1100 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Tiruchirapalli IC-0994 320 3 0050 1100 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Tiruchirapalli IC-0994 320 3 0050 1100 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Tiruchirapalli IC-0994 320 3 0050 1100 01-Nov-02 ----
Kuwait Tiruchirapalli IC-0996 320 7 0050 1100 01-Jun-02 31-Jul-02
Kuwait Tiruchirapalli IC-0996 320 7 0050 1100 01-Aug-02 30-Sep-02
Kuwait Tiruchirapalli IC-0996 320 7 0050 1100 01-Oct-02 31-Oct-02
Kuwait Tiruchirapalli IC-0996 320 7 0050 1100 01-Nov-02 ----
Leh Chandigarh CD-7432 737 3 1100 1155 08-Jul-02 12-Jul-02
Leh Chandigarh CD-7484 737 3 0800 0855 20-Jun-02 30-Sep-02
Leh Chandigarh CD-7484 737 3 0800 0855 01-Oct-02 ----
Leh Delhi CD-7432 737 3 1100 1305 08-Jul-02 12-Jul-02
Leh Delhi CD-7432 737 15 1100 1330 08-Jul-02 12-Jul-02
Leh Delhi CD-7432 737 1357 1100 1215 13-Jul-02 30-Sep-02
Leh Delhi CD-7432 737 1357 1100 1215 01-Oct-02 ----
Leh Jammu CD-7426 737 15 0800 0900 15-Jun-02 30-Sep-02
Leh Jammu CD-7426 737 15 0800 0900 01-Oct-02 ----
Leh Jammu CD-7432 737 15 1100 1150 08-Jul-02 12-Jul-02
Leh Srinagar CD-7430 737 7 0800 0845 13-May-02 30-Sep-02
Leh Srinagar CD-7430 737 7 0800 0845 01-Oct-02 ----
Lucknow Ahmedabad IC-0883 320 37 1720 1900 01-Jul-02 14-Jul-02
Lucknow Delhi CD-7412 737 1357 1030 1120 23-May-02 31-Jul-02
Lucknow Delhi CD-7412 737 1357 1030 1120 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Delhi CD-7412 737 1357 1030 1120 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Delhi CD-7412 737 1357 1030 1120 01-Nov-02 ----
Lucknow Delhi IC-0805 320 Daily 1720 1815 01-Jun-02 31-Jul-02
Lucknow Delhi IC-0805 320 Daily 1720 1815 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Delhi IC-0805 320 Daily 1720 1815 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Delhi IC-0805 320 Daily 1720 1815 01-Nov-02 ----
Lucknow Delhi IC-0884 320 37 0400 0455 01-Jul-02 14-Jul-02
Lucknow Delhi IC-0884 320 37 0330 0425 15-Jul-02 30-Sep-02
Lucknow Delhi IC-0884 320 37 0330 0425 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Delhi IC-0884 320 37 0330 0425 01-Nov-02 ----
Lucknow Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1720 2050 01-May-02 31-Jul-02
Lucknow Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1820 2145 01-May-02 31-Jul-02
Lucknow Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1720 2050 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1820 2145 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1820 2145 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1720 2050 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1820 2145 01-Nov-02 ----
Lucknow Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1720 2050 01-Nov-02 ----
Lucknow Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1720 2055 01-Jun-02 31-Jul-02
Lucknow Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1720 2055 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1720 2055 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1720 2055 01-Nov-02 ----
Lucknow Patna CD-7411 737 246 1720 1815 01-May-02 31-Jul-02
Lucknow Patna CD-7411 737 7 1820 1915 01-May-02 31-Jul-02
Lucknow Patna CD-7411 737 246 1720 1815 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Patna CD-7411 737 7 1820 1915 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Patna CD-7411 737 7 1820 1915 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Patna CD-7411 737 246 1720 1815 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Patna CD-7411 737 246 1720 1815 01-Nov-02 ----
Lucknow Patna CD-7411 737 7 1820 1915 01-Nov-02 ----
Lucknow Ranchi CD-7411 737 246 1720 1930 01-May-02 31-Jul-02
Lucknow Ranchi CD-7411 737 7 1820 2030 01-May-02 31-Jul-02
Lucknow Ranchi CD-7411 737 246 1720 1930 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Ranchi CD-7411 737 7 1820 2030 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Ranchi CD-7411 737 7 1820 2030 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Ranchi CD-7411 737 246 1720 1930 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Ranchi CD-7411 737 7 1820 2030 01-Nov-02 ----
Lucknow Ranchi CD-7411 737 246 1720 1930 01-Nov-02 ----
Lucknow Sharjah IC-0883 320 37 1720 2105 01-Jul-02 14-Jul-02
Lucknow Sharjah IC-0883 320 37 1720 1935 15-Jul-02 31-Jul-02
Lucknow Sharjah IC-0883 320 37 1720 1935 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Sharjah IC-0883 320 37 1720 2005 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Sharjah IC-0883 320 37 1720 2005 01-Nov-02 ----
Lucknow Varanasi IC-0806 320 Daily 1010 1055 01-Aug-02 30-Sep-02
Lucknow Varanasi IC-0806 320 Daily 1010 1055 01-Oct-02 31-Oct-02
Lucknow Varanasi IC-0806 320 Daily 1010 1055 01-Nov-02 ----
Lucknow Varanasi IC-1806 320 Daily 1040 1125 02-Jul-02 31-Jul-02
Madurai Chennai(Madras) IC-0672 320 Daily 1350 1445 01-Jul-02 31-Jul-02
Madurai Chennai(Madras) IC-0672 320 Daily 1350 1445 01-Aug-02 30-Sep-02
Madurai Chennai(Madras) IC-0672 320 Daily 1350 1445 01-Oct-02 31-Oct-02
Madurai Chennai(Madras) IC-0672 320 Daily 1350 1445 01-Nov-02 ----
Madurai Mumbai(Bombay) IC-0672 320 Daily 1350 1710 01-Jul-02 31-Jul-02
Madurai Mumbai(Bombay) IC-0672 320 Daily 1350 1710 01-Aug-02 30-Sep-02
Madurai Mumbai(Bombay) IC-0672 320 Daily 1350 1710 01-Oct-02 31-Oct-02
Madurai Mumbai(Bombay) IC-0672 320 Daily 1350 1710 01-Nov-02 ----
Male Thiruvananthapuram IC-0964 320 6 1430 1610 16-May-02 ----
Male Thiruvananthapuram IC-0964 320 5 1515 1655 16-May-02 ----
Male Thiruvananthapuram IC-0964 320 12347 1400 1540 16-May-02 ----
Manglore Bangalore CD-7560 737 246 0825 0905 01-Oct-02 ----
Manglore Chennai(Madras) CD-7560 737 246 0825 1020 01-Oct-02 ----
Manglore Mumbai(Bombay) CD-7180 737 Daily 1415 1530 26-Jun-02 31-Jul-02
Manglore Mumbai(Bombay) CD-7180 737 Daily 1415 1530 01-Aug-02 30-Sep-02
Manglore Mumbai(Bombay) CD-7180 737 Daily 1415 1530 01-Oct-02 31-Oct-02
Manglore Mumbai(Bombay) CD-7180 737 Daily 1415 1530 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0603 320 Daily 1700 1800 13-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0603 320 Daily 1700 1800 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0603 320 Daily 1700 1800 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0603 320 Daily 1700 1800 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0610 320 Daily 1930 2030 19-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0610 320 Daily 1910 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0610 320 Daily 1910 2010 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0610 320 Daily 1910 2010 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0613 320 Daily 0530 0630 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0613 320 Daily 0530 0630 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0613 320 Daily 0530 0630 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Ahmedabad IC-0613 320 Daily 0530 0630 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Aurangabad IC-0887 320 Daily 1540 1625 02-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Aurangabad IC-0887 320 Daily 1540 1625 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Aurangabad IC-0887 320 Daily 1540 1625 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Aurangabad IC-0887 320 Daily 1540 1625 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0105 320 Daily 0615 0745 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0105 320 Daily 0615 0745 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0105 320 Daily 0615 0745 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0105 320 Daily 0615 0745 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0107 320 Daily 1730 1900 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0107 320 Daily 1730 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0107 320 Daily 1730 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0107 320 Daily 1730 1900 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0109 320 Daily 0900 1030 19-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0109 320 Daily 1000 1130 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0109 320 Daily 1000 1130 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0109 320 Daily 1000 1130 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0609 320 Daily 2030 2200 13-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0609 320 Daily 2030 2200 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0609 320 Daily 2030 2200 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Bangalore IC-0609 320 Daily 2030 2200 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Bhavnagar IC-0635 320 1357 1100 1150 14-Jun-02 13-Jul-02
Mumbai(Bombay) Bhavnagar IC-0635 320 37 1330 1420 14-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Bhavnagar IC-0635 320 15 1100 1150 14-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Bhavnagar IC-0635 320 15 1100 1150 01-Oct-02 28-Feb-03
Mumbai(Bombay) Bhavnagar IC-0635 320 37 1330 1420 01-Oct-02 28-Feb-03
Mumbai(Bombay) Bhavnagar IC-0635 320 1357 1100 1150 01-Mar-03 ----
Mumbai(Bombay) Bhopal CD-7133 737 Daily 1640 1850 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Bhopal CD-7133 737 Daily 1640 1850 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Bhopal CD-7133 737 Daily 1640 1850 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Bhopal CD-7133 737 Daily 1640 1850 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Bhubaneshwar IC-0169 320 246 1100 1405 01-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Bhubaneshwar IC-0169 320 246 1100 1405 01-Oct-02 ----
Mumbai(Bombay) Bhuj CD-7147 737 Daily 0945 1155 05-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Bhuj CD-7147 737 Daily 0945 1155 01-Oct-02 ----
Mumbai(Bombay) Calicut IC-0595 AB3 2467 1400 1540 03-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Calicut IC-0595 AB3 2467 1400 1540 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Calicut IC-0595 AB3 2467 1400 1540 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Calicut IC-0595 AB3 2467 1400 1540 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Calicut IC-0597 AB3 135 1245 1540 01-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Calicut IC-0597 AB3 135 1245 1540 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Calicut IC-0597 AB3 135 1245 1540 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Calicut IC-0597 AB3 135 1245 1540 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0173 AB3 Daily 2000 2145 03-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0173 AB3 Daily 2000 2145 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0173 AB3 Daily 2000 2145 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0173 AB3 Daily 2000 2145 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0572 320 Daily 1800 1945 18-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0572 320 Daily 1800 1945 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0572 320 Daily 1800 1945 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0572 320 Daily 1800 1945 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0671 320 Daily 0950 1135 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0671 320 Daily 0950 1135 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0671 320 Daily 0950 1135 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0671 320 Daily 0950 1135 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0972 320 Daily 0715 0900 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0972 320 Daily 0715 0900 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0972 320 Daily 0715 0900 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Chennai(Madras) IC-0972 320 Daily 0715 0900 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Cochin(Kochi) IC-0165 320 Daily 1040 1225 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Cochin(Kochi) IC-0165 320 Daily 1040 1225 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Cochin(Kochi) IC-0165 320 Daily 1040 1225 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Cochin(Kochi) IC-0165 320 Daily 1040 1225 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Cochin(Kochi) IC-0595 AB3 2467 1400 1700 03-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Cochin(Kochi) IC-0595 AB3 2467 1400 1700 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Cochin(Kochi) IC-0595 AB3 2467 1400 1700 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Cochin(Kochi) IC-0595 AB3 2467 1400 1700 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Coibmatore IC-0657 320 Daily 1140 1330 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Coibmatore IC-0657 320 Daily 1140 1330 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Coibmatore IC-0657 320 Daily 1140 1330 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Coibmatore IC-0657 320 Daily 1140 1330 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7133 737 Daily 1640 2030 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7133 737 Daily 1640 2030 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7133 737 Daily 1640 2030 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7133 737 Daily 1640 2030 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7444 737 Daily 2300 0055 01-May-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7444 737 Daily 2300 0055 01-Oct-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7472 737 Daily 0550 1025 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7472 737 Daily 0550 1025 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7472 737 Daily 0550 1025 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi CD-7472 737 Daily 0550 1025 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0166 320 Daily 1300 1455 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0166 320 Daily 1300 1455 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0166 320 Daily 1300 1455 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0166 320 Daily 1300 1455 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0601 320 Daily 0800 0955 04-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0601 320 Daily 0800 0955 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0601 320 Daily 0800 0955 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0601 320 Daily 0800 0955 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0658 320 Daily 1700 1855 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0658 320 Daily 1700 1855 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0658 320 Daily 1700 1855 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0658 320 Daily 1700 1855 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0687 320 Daily 1200 1355 03-Jul-02 09-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0687 320 124567 1200 1355 10-Jul-02 17-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0687 320 Daily 1200 1355 18-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0687 320 Daily 1200 1355 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0687 320 Daily 1200 1355 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0687 320 Daily 1200 1355 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0806 320 Daily 0600 0755 02-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0806 320 Daily 0600 0755 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0806 320 Daily 0600 0755 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0806 320 Daily 0600 0755 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0809 320 Daily 0700 0855 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0809 320 Daily 0700 0855 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0809 320 Daily 0700 0855 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0809 320 Daily 0700 0855 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0864 320 Daily 2000 2155 13-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0864 320 Daily 2000 2155 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0864 320 Daily 2000 2155 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0864 320 Daily 2000 2155 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0866 320 Daily 0900 1055 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0866 320 Daily 0900 1055 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0866 320 Daily 0900 1055 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0866 320 Daily 0900 1055 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0888 320 Daily 1900 2055 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0888 320 Daily 1900 2055 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0888 320 Daily 1900 2055 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Delhi IC-0888 320 Daily 1900 2055 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Goa IC-0597 AB3 135 1245 1345 01-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0597 AB3 135 1245 1345 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0597 AB3 135 1245 1345 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0597 AB3 135 1245 1345 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Goa IC-0663 320 Daily 0530 0630 01-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0663 320 Daily 0530 0630 01-Oct-02 ----
Mumbai(Bombay) Goa IC-0865 320 Daily 1440 1540 04-Jul-02 09-Jul-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0865 320 124567 1440 1540 10-Jul-02 17-Jul-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0865 320 3 1525 1625 10-Jul-02 17-Jul-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0865 320 Daily 1440 1540 18-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0865 320 Daily 1440 1540 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0865 320 Daily 1440 1540 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Goa IC-0865 320 Daily 1440 1540 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7551 737 127 1930 2045 07-Jul-02 09-Jul-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7551 737 3 1930 2045 10-Jul-02 10-Jul-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7551 737 Daily 1845 2000 11-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7551 737 Daily 1845 2000 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7551 737 Daily 1845 2000 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7551 737 Daily 1845 2000 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7561 737 Daily 0535 0650 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7561 737 Daily 0535 0650 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7561 737 Daily 0535 0650 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad CD-7561 737 Daily 0535 0650 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Hyderabad IC-0617 320 Daily 1615 1730 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad IC-0617 320 Daily 1615 1730 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad IC-0617 320 Daily 1615 1730 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad IC-0617 320 Daily 1615 1730 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Hyderabad IC-0928 320 Daily 0930 1045 19-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad IC-0928 320 Daily 0900 1015 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad IC-0928 320 Daily 0900 1015 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Hyderabad IC-0928 320 Daily 0900 1015 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Indore CD-7133 737 Daily 1640 1745 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Indore CD-7133 737 Daily 1640 1745 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Indore CD-7133 737 Daily 1640 1745 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Indore CD-7133 737 Daily 1640 1745 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Jaipur CD-7472 737 Daily 0550 0920 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Jaipur CD-7472 737 Daily 0550 0920 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Jaipur CD-7472 737 Daily 0550 0920 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Jaipur CD-7472 737 Daily 0550 0920 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Jaipur IC-0611 320 Daily 1600 1735 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Jaipur IC-0611 320 Daily 1600 1735 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Jaipur IC-0611 320 Daily 1600 1735 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Jaipur IC-0611 320 Daily 1600 1735 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Jamnagar CD-7147 737 Daily 0945 1045 05-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Jamnagar CD-7147 737 Daily 0945 1045 01-Oct-02 ----
Mumbai(Bombay) Jodhpur CD-7472 737 Daily 0550 0810 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Jodhpur CD-7472 737 Daily 0550 0810 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Jodhpur CD-7472 737 Daily 0550 0810 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Jodhpur CD-7472 737 Daily 0550 0810 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Kolkata(Calcutta) IC-0274 320 Daily 1830 2105 01-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Kolkata(Calcutta) IC-0274 320 Daily 1830 2105 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Kolkata(Calcutta) IC-0274 320 Daily 1830 2050 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Kolkata(Calcutta) IC-0274 320 Daily 1830 2050 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Kolkata(Calcutta) IC-0675 AB3 Daily 0630 0905 01-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Kolkata(Calcutta) IC-0675 AB3 Daily 0630 0905 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Kolkata(Calcutta) IC-0675 AB3 Daily 0630 0855 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Kolkata(Calcutta) IC-0675 AB3 Daily 0630 0855 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Lucknow IC-0806 320 Daily 0600 0935 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Lucknow IC-0806 320 Daily 0600 0935 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Lucknow IC-0806 320 Daily 0600 0935 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Madurai IC-0671 320 Daily 0950 1310 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Madurai IC-0671 320 Daily 0950 1310 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Madurai IC-0671 320 Daily 0950 1310 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Madurai IC-0671 320 Daily 0950 1310 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Manglore CD-7179 737 Daily 1230 1345 26-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Manglore CD-7179 737 Daily 1230 1345 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Manglore CD-7179 737 Daily 1230 1345 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Manglore CD-7179 737 Daily 1230 1345 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Nagpur CD-7129 737 Daily 0545 0700 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Nagpur CD-7129 737 Daily 0545 0700 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Nagpur CD-7129 737 Daily 0545 0700 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Nagpur CD-7129 737 Daily 0545 0700 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Nagpur IC-0629 320 Daily 1930 2045 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Nagpur IC-0629 320 Daily 1930 2045 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Nagpur IC-0629 320 Daily 1930 2045 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Nagpur IC-0629 320 Daily 1930 2045 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Patna IC-0809 320 Daily 0700 1255 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Patna IC-0809 320 Daily 0700 1110 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Patna IC-0809 320 Daily 0700 1110 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Patna IC-0809 320 Daily 0700 1110 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Pune IC-0688 320 Daily 0940 1010 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Pune IC-0688 320 Daily 0940 1010 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Pune IC-0688 320 Daily 0940 1010 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Pune IC-0688 320 Daily 0940 1010 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Puttaparthy IC-0669 320 37 1100 1220 14-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Puttaparthy IC-0669 320 37 1100 1220 01-Oct-02 28-Feb-03
Mumbai(Bombay) Raipur IC-0169 320 246 1100 1230 01-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Raipur IC-0169 320 246 1100 1230 01-Oct-02 ----
Mumbai(Bombay) Rajkot CD-7145 737 127 1630 1720 07-Jul-02 09-Jul-02
Mumbai(Bombay) Rajkot CD-7145 737 3 1630 1720 10-Jul-02 10-Jul-02
Mumbai(Bombay) Rajkot CD-7145 737 Daily 1630 1720 11-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Rajkot CD-7145 737 Daily 1630 1720 01-Oct-02 ----
Mumbai(Bombay) Ranchi IC-0809 320 Daily 0700 1125 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Ranchi IC-0809 320 Daily 0700 1240 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Ranchi IC-0809 320 Daily 0700 1240 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Ranchi IC-0809 320 Daily 0700 1240 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Sharjah IC-0595 AB3 2467 1400 2010 03-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Sharjah IC-0595 AB3 2467 1400 2010 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Sharjah IC-0595 AB3 2467 1400 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Sharjah IC-0595 AB3 2467 1400 2040 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Sharjah IC-0597 AB3 135 1245 1830 01-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Sharjah IC-0597 AB3 135 1245 1830 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Sharjah IC-0597 AB3 135 1245 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Sharjah IC-0597 AB3 135 1245 1900 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Thiruvananthapuram IC-0167 320 Daily 1015 1210 15-Jun-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Thiruvananthapuram IC-0167 320 Daily 1015 1210 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Thiruvananthapuram IC-0167 320 Daily 1015 1210 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Thiruvananthapuram IC-0167 320 Daily 1015 1210 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Udaipur CD-7472 737 Daily 0550 0700 01-Jul-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Udaipur CD-7472 737 Daily 0550 0700 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Udaipur CD-7472 737 Daily 0550 0700 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Udaipur CD-7472 737 Daily 0550 0700 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Vadodra CD-7145 737 Daily 1630 1835 11-Jul-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Vadodra CD-7145 737 Daily 1630 1835 01-Oct-02 ----
Mumbai(Bombay) Varanasi IC-0806 320 Daily 0600 1055 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Varanasi IC-0806 320 Daily 0600 1055 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Varanasi IC-0806 320 Daily 0600 1055 01-Nov-02 ----
Mumbai(Bombay) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7561 737 Daily 0535 0830 01-May-02 31-Jul-02
Mumbai(Bombay) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7561 737 Daily 0535 0830 01-Aug-02 30-Sep-02
Mumbai(Bombay) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7561 737 Daily 0535 0830 01-Oct-02 31-Oct-02
Mumbai(Bombay) Vishakhapatnam(Vizag) CD-7561 737 Daily 0535 0830 01-Nov-02 ----
Muscat Ahmedabad IC-0886 320 246 2100 0040 01-Jun-02 30-Sep-02
Muscat Ahmedabad IC-0886 320 246 2100 0025 01-Oct-02 ----
Muscat Bangalore IC-0978 320 35 2200 0250 01-Jun-02 30-Sep-02
Muscat Bangalore IC-0978 320 35 2200 0230 01-Oct-02 ----
Muscat Calicut IC-0926 320 2467 1120 1615 01-Jun-02 31-Jul-02
Muscat Calicut IC-0926 320 2467 1120 1615 01-Aug-02 30-Sep-02
Muscat Calicut IC-0926 320 2467 1125 1600 01-Oct-02 31-Oct-02
Muscat Calicut IC-0926 320 2467 1125 1600 01-Nov-02 ----
Muscat Chennai(Madras) IC-0926 320 2467 1120 1800 01-Jun-02 31-Jul-02
Muscat Chennai(Madras) IC-0926 320 2467 1120 1800 01-Aug-02 30-Sep-02
Muscat Chennai(Madras) IC-0926 320 2467 1125 1800 01-Oct-02 31-Oct-02
Muscat Chennai(Madras) IC-0926 320 2467 1125 1800 01-Nov-02 ----
Muscat Chennai(Madras) IC-0974 320 135 1120 1800 13-Jun-02 31-Jul-02
Muscat Chennai(Madras) IC-0974 320 135 1120 1800 01-Aug-02 30-Sep-02
Muscat Chennai(Madras) IC-0974 320 135 1125 1800 01-Oct-02 31-Oct-02
Muscat Chennai(Madras) IC-0974 320 135 1125 1800 01-Nov-02 ----
Muscat Cochin(Kochi) IC-0974 320 135 1120 1620 13-Jun-02 31-Jul-02
Muscat Cochin(Kochi) IC-0974 320 135 1120 1620 01-Aug-02 30-Sep-02
Muscat Cochin(Kochi) IC-0974 320 135 1125 1610 01-Oct-02 31-Oct-02
Muscat Cochin(Kochi) IC-0974 320 135 1125 1610 01-Nov-02 ----
Muscat Delhi IC-0886 320 246 2100 0255 01-Jun-02 30-Sep-02
Muscat Delhi IC-0886 320 246 2100 0255 01-Oct-02 ----
Muscat Hyderabad IC-0978 320 35 2200 0430 01-Jun-02 30-Sep-02
Muscat Hyderabad IC-0978 320 35 2200 0430 01-Oct-02 ----
Muscat Hyderabad IC-1978 320 7 0915 1350 09-Jun-02 18-Aug-02
Nagpur Delhi CD-7470 737 Daily 1010 1135 10-Jun-02 30-Sep-02
Nagpur Delhi CD-7470 737 Daily 1010 1135 01-Oct-02 ----
Nagpur Hyderabad CD-7272 737 135 2045 2145 02-Jul-02 30-Sep-02
Nagpur Hyderabad CD-7272 737 135 2045 2145 01-Oct-02 ----
Nagpur Kolkata(Calcutta) CD-7271 737 357 0735 0905 01-May-02 30-Sep-02
Nagpur Kolkata(Calcutta) CD-7271 737 357 0735 0905 01-Oct-02 ----
Nagpur Mumbai(Bombay) CD-7130 737 Daily 0740 0855 01-May-02 31-Jul-02
Nagpur Mumbai(Bombay) CD-7130 737 Daily 0740 0855 01-Aug-02 30-Sep-02
Nagpur Mumbai(Bombay) CD-7130 737 Daily 0740 0855 01-Oct-02 31-Oct-02
Nagpur Mumbai(Bombay) CD-7130 737 Daily 0740 0855 01-Nov-02 ----
Nagpur Mumbai(Bombay) IC-0630 320 Daily 2130 2245 01-May-02 31-Jul-02
Nagpur Mumbai(Bombay) IC-0630 320 Daily 2130 2245 01-Aug-02 30-Sep-02
Nagpur Mumbai(Bombay) IC-0630 320 Daily 2130 2245 01-Oct-02 31-Oct-02
Nagpur Mumbai(Bombay) IC-0630 320 Daily 2130 2245 01-Nov-02 ----
Nagpur Raipur CD-7469 737 Daily 0750 0830 10-Jun-02 30-Sep-02
Nagpur Raipur CD-7469 737 Daily 0750 0830 01-Oct-02 ----
Patna Bagdogra CD-7891 737 246 0755 0840 01-May-02 31-Jul-02
Patna Bagdogra CD-7891 737 246 0755 0840 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Bagdogra CD-7891 737 246 0755 0840 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Bagdogra CD-7891 737 246 0755 0840 01-Nov-02 ----
Patna Delhi CD-7412 737 1357 0905 1120 23-May-02 31-Jul-02
Patna Delhi CD-7412 737 1357 0905 1120 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Delhi CD-7412 737 1357 0905 1120 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Delhi CD-7412 737 1357 0905 1120 01-Nov-02 ----
Patna Delhi CD-7892 737 246 1300 1425 01-May-02 31-Jul-02
Patna Delhi CD-7892 737 246 1300 1425 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Delhi CD-7892 737 246 1300 1425 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Delhi CD-7892 737 246 1300 1425 01-Nov-02 ----
Patna Delhi IC-0810 320 Daily 1400 1710 01-Jul-02 31-Jul-02
Patna Delhi IC-0810 320 Daily 1550 1715 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Delhi IC-0810 320 Daily 1550 1715 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Delhi IC-0810 320 Daily 1550 1715 01-Nov-02 ----
Patna Guwahati CD-7891 737 246 0755 0955 01-May-02 31-Jul-02
Patna Guwahati CD-7891 737 246 0755 0955 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Guwahati CD-7891 737 246 0755 0955 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Guwahati CD-7891 737 246 0755 0955 01-Nov-02 ----
Patna Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1945 2145 01-May-02 31-Jul-02
Patna Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1845 2050 01-May-02 31-Jul-02
Patna Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1845 2050 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1945 2145 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1845 2050 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1945 2145 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 1845 2050 01-Nov-02 ----
Patna Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 1945 2145 01-Nov-02 ----
Patna Lucknow CD-7412 737 1357 0905 1000 23-May-02 31-Jul-02
Patna Lucknow CD-7412 737 1357 0905 1000 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Lucknow CD-7412 737 1357 0905 1000 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Lucknow CD-7412 737 1357 0905 1000 01-Nov-02 ----
Patna Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1400 1955 01-Jul-02 31-Jul-02
Patna Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1550 1955 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1550 1955 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1550 1955 01-Nov-02 ----
Patna Ranchi CD-7411 737 7 1945 2030 01-May-02 31-Jul-02
Patna Ranchi CD-7411 737 246 1845 1930 01-May-02 31-Jul-02
Patna Ranchi CD-7411 737 7 1945 2030 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Ranchi CD-7411 737 246 1845 1930 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Ranchi CD-7411 737 246 1845 1930 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Ranchi CD-7411 737 7 1945 2030 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Ranchi CD-7411 737 7 1945 2030 01-Nov-02 ----
Patna Ranchi CD-7411 737 246 1845 1930 01-Nov-02 ----
Patna Ranchi IC-0809 320 Daily 1155 1240 01-Aug-02 30-Sep-02
Patna Ranchi IC-0809 320 Daily 1155 1240 01-Oct-02 31-Oct-02
Patna Ranchi IC-0809 320 Daily 1155 1240 01-Nov-02 ----
Patna Ranchi IC-0810 320 Daily 1400 1445 01-Jul-02 31-Jul-02
Portblair Chennai(Madras) CD-7550 737 1357 0810 1015 06-May-02 30-Sep-02
Portblair Chennai(Madras) CD-7550 737 1357 0810 1015 01-Oct-02 ----
Portblair Kolkata(Calcutta) CD-7286 737 2467 0745 0945 01-Jul-02 30-Sep-02
Portblair Kolkata(Calcutta) CD-7286 737 12467 0745 0945 01-Oct-02 ----
Pune Bangalore IC-0917 320 1357 1345 1640 01-Jul-02 31-Jul-02
Pune Bangalore IC-0917 320 1357 1455 1615 01-Aug-02 30-Sep-02
Pune Bangalore IC-0917 320 Daily 1455 1615 01-Oct-02 ----
Pune Delhi CD-7850 737 Daily 1840 2040 21-Jun-02 31-Jul-02
Pune Delhi CD-7850 737 Daily 1840 2040 01-Aug-02 30-Sep-02
Pune Delhi CD-7850 737 Daily 1840 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Pune Delhi CD-7850 737 Daily 1840 2040 01-Nov-02 ----
Pune Delhi IC-0687 320 Daily 1050 1355 03-Jul-02 09-Jul-02
Pune Delhi IC-0687 320 124567 1050 1355 10-Jul-02 17-Jul-02
Pune Delhi IC-0687 320 Daily 1050 1355 18-Jul-02 31-Jul-02
Pune Delhi IC-0687 320 Daily 1050 1355 01-Aug-02 30-Sep-02
Pune Delhi IC-0687 320 Daily 1050 1355 01-Oct-02 31-Oct-02
Pune Delhi IC-0687 320 Daily 1050 1355 01-Nov-02 ----
Pune Goa IC-0917 320 1357 1345 1435 01-Jul-02 31-Jul-02
Pune Mumbai(Bombay) IC-0687 320 Daily 1050 1120 03-Jul-02 09-Jul-02
Pune Mumbai(Bombay) IC-0687 320 3 1050 1120 10-Jul-02 17-Jul-02
Pune Mumbai(Bombay) IC-0687 320 124567 1050 1120 10-Jul-02 17-Jul-02
Pune Mumbai(Bombay) IC-0687 320 Daily 1050 1120 18-Jul-02 31-Jul-02
Pune Mumbai(Bombay) IC-0687 320 Daily 1050 1120 01-Aug-02 30-Sep-02
Pune Mumbai(Bombay) IC-0687 320 Daily 1050 1120 01-Oct-02 31-Oct-02
Pune Mumbai(Bombay) IC-0687 320 Daily 1050 1120 01-Nov-02 ----
Puttaparthy Mumbai(Bombay) IC-0670 320 37 1300 1420 14-Jul-02 30-Sep-02
Puttaparthy Mumbai(Bombay) IC-0670 320 37 1300 1420 01-Oct-02 28-Feb-03
Raipur Bhubaneshwar IC-0169 320 246 1305 1405 01-Jul-02 30-Sep-02
Raipur Bhubaneshwar IC-0169 320 246 1305 1405 01-Oct-02 ----
Raipur Delhi CD-7470 737 Daily 0900 1135 10-Jun-02 30-Sep-02
Raipur Delhi CD-7470 737 Daily 0900 1135 01-Oct-02 ----
Raipur Mumbai(Bombay) IC-0169 320 246 1305 1645 01-Jul-02 30-Sep-02
Raipur Mumbai(Bombay) IC-0169 320 246 1305 1645 01-Oct-02 ----
Raipur Nagpur CD-7470 737 Daily 0900 0940 10-Jun-02 30-Sep-02
Raipur Nagpur CD-7470 737 Daily 0900 0940 01-Oct-02 ----
Rajkot Mumbai(Bombay) CD-7145 737 Daily 1750 2000 11-Jul-02 30-Sep-02
Rajkot Mumbai(Bombay) CD-7145 737 Daily 1750 2000 01-Oct-02 ----
Rajkot Mumbai(Bombay) CD-7146 737 Daily 1750 1840 04-Jul-02 10-Jul-02
Rajkot Vadodra CD-7145 737 Daily 1750 1835 11-Jul-02 30-Sep-02
Rajkot Vadodra CD-7145 737 Daily 1750 1835 01-Oct-02 ----
Ranchi Delhi CD-7412 737 1357 0750 1120 23-May-02 31-Jul-02
Ranchi Delhi CD-7412 737 1357 0750 1120 01-Aug-02 30-Sep-02
Ranchi Delhi CD-7412 737 1357 0750 1120 01-Oct-02 31-Oct-02
Ranchi Delhi CD-7412 737 1357 0750 1120 01-Nov-02 ----
Ranchi Delhi IC-0810 320 Daily 1530 1710 01-Jul-02 31-Jul-02
Ranchi Delhi IC-0810 320 Daily 1420 1715 01-Aug-02 30-Sep-02
Ranchi Delhi IC-0810 320 Daily 1420 1715 01-Oct-02 31-Oct-02
Ranchi Delhi IC-0810 320 Daily 1420 1715 01-Nov-02 ----
Ranchi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 2100 2145 01-May-02 31-Jul-02
Ranchi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 2000 2050 01-May-02 31-Jul-02
Ranchi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 2100 2145 01-Aug-02 30-Sep-02
Ranchi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 2000 2050 01-Aug-02 30-Sep-02
Ranchi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 2000 2050 01-Oct-02 31-Oct-02
Ranchi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 2100 2145 01-Oct-02 31-Oct-02
Ranchi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 7 2100 2145 01-Nov-02 ----
Ranchi Kolkata(Calcutta) CD-7411 737 246 2000 2050 01-Nov-02 ----
Ranchi Lucknow CD-7412 737 1357 0750 1000 23-May-02 31-Jul-02
Ranchi Lucknow CD-7412 737 1357 0750 1000 01-Aug-02 30-Sep-02
Ranchi Lucknow CD-7412 737 1357 0750 1000 01-Oct-02 31-Oct-02
Ranchi Lucknow CD-7412 737 1357 0750 1000 01-Nov-02 ----
Ranchi Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1530 1955 01-Jul-02 31-Jul-02
Ranchi Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1420 1955 01-Aug-02 30-Sep-02
Ranchi Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1420 1955 01-Oct-02 31-Oct-02
Ranchi Mumbai(Bombay) IC-0810 320 Daily 1420 1955 01-Nov-02 ----
Ranchi Patna CD-7412 737 1357 0750 0835 23-May-02 31-Jul-02
Ranchi Patna CD-7412 737 1357 0750 0835 01-Aug-02 30-Sep-02
Ranchi Patna CD-7412 737 1357 0750 0835 01-Oct-02 31-Oct-02
Ranchi Patna CD-7412 737 1357 0750 0835 01-Nov-02 ----
Ranchi Patna IC-0809 320 Daily 1210 1255 01-Jul-02 31-Jul-02
Ranchi Patna IC-0810 320 Daily 1420 1505 01-Aug-02 30-Sep-02
Ranchi Patna IC-0810 320 Daily 1420 1505 01-Oct-02 31-Oct-02
Ranchi Patna IC-0810 320 Daily 1420 1505 01-Nov-02 ----
Ras-Al-Khaimah Calicut IC-0996 320 7 0410 0925 01-Jun-02 31-Jul-02
Ras-Al-Khaimah Calicut IC-0996 320 7 0410 0925 01-Aug-02 30-Sep-02
Ras-Al-Khaimah Calicut IC-0996 320 7 0420 0925 01-Oct-02 31-Oct-02
Ras-Al-Khaimah Calicut IC-0996 320 7 0420 0925 01-Nov-02 ----
Ras-Al-Khaimah Chennai(Madras) IC-0996 320 7 0410 1230 01-Jun-02 31-Jul-02
Ras-Al-Khaimah Chennai(Madras) IC-0996 320 7 0410 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Ras-Al-Khaimah Chennai(Madras) IC-0996 320 7 0420 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Ras-Al-Khaimah Chennai(Madras) IC-0996 320 7 0420 1230 01-Nov-02 ----
Ras-Al-Khaimah Kuwait IC-0995 320 6 1820 1900 01-Jun-02 31-Jul-02
Ras-Al-Khaimah Kuwait IC-0995 320 6 1820 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Ras-Al-Khaimah Kuwait IC-0995 320 6 1820 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Ras-Al-Khaimah Kuwait IC-0995 320 6 1820 1900 01-Nov-02 ----
Ras-Al-Khaimah Tiruchirapalli IC-0996 320 7 0410 1100 01-Jun-02 31-Jul-02
Ras-Al-Khaimah Tiruchirapalli IC-0996 320 7 0410 1100 01-Aug-02 30-Sep-02
Ras-Al-Khaimah Tiruchirapalli IC-0996 320 7 0420 1100 01-Oct-02 31-Oct-02
Ras-Al-Khaimah Tiruchirapalli IC-0996 320 7 0420 1100 01-Nov-02 ----
Sharjah Ahmedabad IC-0564 320 26 0030 0430 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Ahmedabad IC-0564 320 4 0030 0430 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Ahmedabad IC-0564 320 26 0030 0430 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Ahmedabad IC-0564 320 4 0030 0430 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Ahmedabad IC-0564 320 4 0030 0425 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Ahmedabad IC-0564 320 26 0030 0425 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Ahmedabad IC-0564 320 4 0030 0425 01-Nov-02 ----
Sharjah Ahmedabad IC-0564 320 26 0030 0425 01-Nov-02 ----
Sharjah Amritsar IC-0882 320 15 2210 0355 01-Jun-02 30-Sep-02
Sharjah Amritsar IC-0882 320 15 2230 0355 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Amritsar IC-0882 320 15 2230 0355 01-Nov-02 ----
Sharjah Bangalore IC-0962 320 1357 0030 0540 06-Jul-02 30-Sep-02
Sharjah Bangalore IC-0962 320 1357 0030 0525 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Bangalore IC-0962 320 1357 0030 0525 01-Nov-02 ----
Sharjah Calicut IC-0596 AB3 1357 0200 0900 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Calicut IC-0596 AB3 1357 0200 0900 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Calicut IC-0596 AB3 1357 0225 0900 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Calicut IC-0596 AB3 1357 0225 0900 01-Nov-02 ----
Sharjah Calicut IC-0598 AB3 246 0110 0630 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Calicut IC-0598 AB3 246 0110 0630 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Calicut IC-0598 AB3 246 0130 0630 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Calicut IC-0598 AB3 246 0130 0630 01-Nov-02 ----
Sharjah Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 2120 0600 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 2120 0600 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 2130 0550 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 2130 0550 01-Nov-02 ----
Sharjah Chennai(Madras) IC-0976 320 135 2120 0535 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Chennai(Madras) IC-0976 320 135 2120 0535 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Chennai(Madras) IC-0976 320 135 2130 0530 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Chennai(Madras) IC-0976 320 135 2130 0530 01-Nov-02 ----
Sharjah Cochin(Kochi) IC-0596 AB3 1357 0200 0730 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Cochin(Kochi) IC-0596 AB3 1357 0200 0730 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Cochin(Kochi) IC-0596 AB3 1357 0225 0730 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Cochin(Kochi) IC-0596 AB3 1357 0225 0730 01-Nov-02 ----
Sharjah Cochin(Kochi) IC-0976 320 135 2120 0250 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Cochin(Kochi) IC-0976 320 135 2120 0250 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Cochin(Kochi) IC-0976 320 135 2130 0235 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Cochin(Kochi) IC-0976 320 135 2130 0235 01-Nov-02 ----
Sharjah Coibmatore IC-0976 320 135 2120 0400 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Coibmatore IC-0976 320 135 2120 0400 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Coibmatore IC-0976 320 135 2130 0350 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Coibmatore IC-0976 320 135 2130 0350 01-Nov-02 ----
Sharjah Delhi IC-0882 320 15 2210 0525 01-Jun-02 30-Sep-02
Sharjah Delhi IC-0882 320 15 2230 0525 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Delhi IC-0882 320 15 2230 0525 01-Nov-02 ----
Sharjah Delhi IC-0884 320 37 2200 0455 01-Jul-02 14-Jul-02
Sharjah Delhi IC-0884 320 37 2110 0425 15-Jul-02 30-Sep-02
Sharjah Delhi IC-0884 320 37 2130 0425 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Delhi IC-0884 320 37 2130 0425 01-Nov-02 ----
Sharjah Goa IC-0598 AB3 246 0110 0825 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Goa IC-0598 AB3 246 0110 0825 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Goa IC-0598 AB3 246 0130 0825 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Goa IC-0598 AB3 246 0130 0825 01-Nov-02 ----
Sharjah Hyderabad IC-0564 320 4 0030 0705 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Hyderabad IC-0564 320 26 0030 0705 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Hyderabad IC-0564 320 26 0030 0705 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Hyderabad IC-0564 320 4 0030 0705 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Hyderabad IC-0564 320 4 0030 0705 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Hyderabad IC-0564 320 26 0030 0705 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Hyderabad IC-0564 320 4 0030 0705 01-Nov-02 ----
Sharjah Hyderabad IC-0564 320 26 0030 0705 01-Nov-02 ----
Sharjah Hyderabad IC-0962 320 1357 0030 0725 06-Jul-02 30-Sep-02
Sharjah Hyderabad IC-0962 320 1357 0030 0725 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Hyderabad IC-0962 320 1357 0030 0725 01-Nov-02 ----
Sharjah Hyderabad IC-1962 AB3 135 0010 0510 11-Jul-02 15-Jul-02
Sharjah Lucknow IC-0884 320 37 2200 0315 01-Jul-02 14-Jul-02
Sharjah Lucknow IC-0884 320 37 2110 0245 15-Jul-02 30-Sep-02
Sharjah Lucknow IC-0884 320 37 2130 0245 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Lucknow IC-0884 320 37 2130 0245 01-Nov-02 ----
Sharjah Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0200 1130 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0200 1130 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0225 1130 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Mumbai(Bombay) IC-0596 AB3 1357 0225 1130 01-Nov-02 ----
Sharjah Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0110 1010 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0110 1010 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0130 1010 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Mumbai(Bombay) IC-0598 AB3 246 0130 1010 01-Nov-02 ----
Sharjah Thiruvananthapuram IC-0968 320 2467 2120 0300 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Thiruvananthapuram IC-0968 320 2467 2120 0300 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Thiruvananthapuram IC-0968 320 2467 2130 0235 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Thiruvananthapuram IC-0968 320 2467 2130 0235 01-Nov-02 ----
Sharjah Tiruchirapalli IC-0968 320 2467 2120 0430 01-Jun-02 31-Jul-02
Sharjah Tiruchirapalli IC-0968 320 2467 2120 0430 01-Aug-02 30-Sep-02
Sharjah Tiruchirapalli IC-0968 320 2467 2130 0410 01-Oct-02 31-Oct-02
Sharjah Tiruchirapalli IC-0968 320 2467 2130 0410 01-Nov-02 ----
Silchar Guwahati CD-7251 737 1 0720 0800 31-May-02 ----
Silchar Guwahati CD-7251 737 4 1115 1155 31-May-02 ----
Silchar Imphal CD-7255 737 26 1115 1145 02-Jun-02 ----
Silchar Kolkata(Calcutta) CD-7254 737 35 0720 0820 04-Apr-02 ----
Silchar Kolkata(Calcutta) CD-7254 737 1 0940 1040 04-Apr-02 ----
Silchar Kolkata(Calcutta) CD-7256 737 26 1315 1415 02-Jun-02 ----
Silchar Kolkata(Calcutta) CD-7256 737 4 1335 1435 02-Jun-02 ----
Simla Delhi IC-0475 228 135 1020 1230 15-Jun-02 ----
Simla Kulu IC-0475 228 135 1020 1050 15-Jun-02 ----
Singapore Bangalore IC-0958 320 Daily 0755 0930 01-Jun-02 30-Sep-02
Singapore Bangalore IC-0958 320 Daily 0755 0945 01-Oct-02 ----
Singapore Bangkok IC-0856 320 17 1155 1310 23-Jun-02 30-Sep-02
Singapore Bangkok IC-0856 320 35 1155 1310 23-Jun-02 30-Sep-02
Singapore Bangkok IC-0856 320 46 1155 1310 23-Jun-02 30-Sep-02
Singapore Bangkok IC-0856 320 2 1155 1310 23-Jun-02 30-Sep-02
Singapore Bangkok IC-0856 320 46 1155 1310 01-Oct-02 26-Oct-02
Singapore Bangkok IC-0856 320 35 1155 1310 01-Oct-02 26-Oct-02
Singapore Bangkok IC-0856 320 2 1155 1310 01-Oct-02 26-Oct-02
Singapore Bangkok IC-0856 320 17 1155 1310 01-Oct-02 26-Oct-02
Singapore Bangkok IC-0856 320 17 1155 1310 27-Oct-02 ----
Singapore Bangkok IC-0856 320 2 1155 1310 27-Oct-02 ----
Singapore Bangkok IC-0856 320 35 1155 1310 27-Oct-02 ----
Singapore Bangkok IC-0856 320 46 1155 1310 27-Oct-02 ----
Singapore Chennai(Madras) IC-0556 AB3 Daily 0825 0945 31-Mar-02 ----
Singapore Delhi IC-0856 320 2 1155 1640 23-Jun-02 30-Sep-02
Singapore Delhi IC-0856 320 35 1155 1640 23-Jun-02 30-Sep-02
Singapore Delhi IC-0856 320 17 1155 1640 23-Jun-02 30-Sep-02
Singapore Delhi IC-0856 320 46 1155 1640 23-Jun-02 30-Sep-02
Singapore Delhi IC-0856 320 46 1155 1645 01-Oct-02 26-Oct-02
Singapore Delhi IC-0856 320 35 1155 1645 01-Oct-02 26-Oct-02
Singapore Delhi IC-0856 320 2 1155 1645 01-Oct-02 26-Oct-02
Singapore Delhi IC-0856 320 17 1155 1645 01-Oct-02 26-Oct-02
Singapore Delhi IC-0856 320 17 1155 1705 27-Oct-02 ----
Singapore Delhi IC-0856 320 46 1155 1645 27-Oct-02 ----
Singapore Delhi IC-0856 320 35 1155 1655 27-Oct-02 ----
Singapore Delhi IC-0856 320 2 1155 1655 27-Oct-02 ----
Srinagar Delhi IC-0822 737 246 1345 1610 09-Jul-02 15-Jul-02
Srinagar Delhi IC-0822 737 35 1440 1650 09-Jul-02 15-Jul-02
Srinagar Delhi IC-0822 320 17 1345 1610 09-Jul-02 15-Jul-02
Srinagar Delhi IC-0822 320 3 1345 1610 16-Jul-02 18-Jul-02
Srinagar Delhi IC-0822 737 24 1345 1610 16-Jul-02 18-Jul-02
Srinagar Delhi IC-0822 320 Daily 1345 1610 19-Jul-02 31-Jul-02
Srinagar Delhi IC-0822 320 Daily 1345 1610 01-Aug-02 30-Sep-02
Srinagar Delhi IC-0822 320 Daily 1345 1610 01-Oct-02 31-Oct-02
Srinagar Delhi IC-0822 320 Daily 1345 1610 01-Nov-02 ----
Srinagar Jammu IC-0822 737 35 1440 1510 09-Jul-02 15-Jul-02
Srinagar Jammu IC-0822 320 17 1345 1420 09-Jul-02 15-Jul-02
Srinagar Jammu IC-0822 737 246 1345 1420 09-Jul-02 15-Jul-02
Srinagar Jammu IC-0822 320 3 1345 1420 16-Jul-02 18-Jul-02
Srinagar Jammu IC-0822 737 24 1345 1420 16-Jul-02 18-Jul-02
Srinagar Jammu IC-0822 320 Daily 1345 1420 19-Jul-02 31-Jul-02
Srinagar Jammu IC-0822 320 Daily 1345 1420 01-Aug-02 30-Sep-02
Srinagar Jammu IC-0822 320 Daily 1345 1420 01-Oct-02 31-Oct-02
Srinagar Jammu IC-0822 320 Daily 1345 1420 01-Nov-02 ----
Srinagar Leh CD-7429 737 7 0930 1015 13-May-02 30-Sep-02
Srinagar Leh CD-7429 737 7 0930 1015 01-Oct-02 ----
Tezpur Dimapur CD-7215 737 47 1230 1255 31-May-02 ----
Tezpur Kolkata(Calcutta) CD-7215 737 47 1230 1435 31-May-02 ----
Thiruvananthapuram Bangalore IC-0906 320 1357 1535 1640 19-May-02 31-Jul-02
Thiruvananthapuram Bangalore IC-0906 320 Daily 1130 1235 01-Aug-02 30-Sep-02
Thiruvananthapuram Bangalore IC-0906 320 Daily 1130 1235 01-Oct-02 31-Oct-02
Thiruvananthapuram Bangalore IC-0906 320 Daily 1130 1235 01-Nov-02 ----
Thiruvananthapuram Chennai(Madras) IC-0802 320 Daily 1740 1850 21-Jun-02 31-Jul-02
Thiruvananthapuram Chennai(Madras) IC-0802 320 Daily 1740 1850 01-Aug-02 30-Sep-02
Thiruvananthapuram Chennai(Madras) IC-0802 320 Daily 1740 1850 01-Oct-02 31-Oct-02
Thiruvananthapuram Chennai(Madras) IC-0802 320 Daily 1740 1850 01-Nov-02 ----
Thiruvananthapuram Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 0340 0600 01-Jun-02 31-Jul-02
Thiruvananthapuram Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 0340 0600 01-Aug-02 30-Sep-02
Thiruvananthapuram Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 0320 0550 01-Oct-02 31-Oct-02
Thiruvananthapuram Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 0320 0550 01-Nov-02 ----
Thiruvananthapuram Delhi IC-0802 320 Daily 1740 2215 21-Jun-02 31-Jul-02
Thiruvananthapuram Delhi IC-0802 320 Daily 1740 2215 01-Aug-02 30-Sep-02
Thiruvananthapuram Delhi IC-0802 320 Daily 1740 2215 01-Oct-02 31-Oct-02
Thiruvananthapuram Delhi IC-0802 320 Daily 1740 2215 01-Nov-02 ----
Thiruvananthapuram Male IC-0963 320 5 1320 1400 31-Mar-02 ----
Thiruvananthapuram Male IC-0963 320 123467 1230 1310 31-Mar-02 ----
Thiruvananthapuram Mumbai(Bombay) IC-0168 320 Daily 1300 1455 15-Jun-02 31-Jul-02
Thiruvananthapuram Mumbai(Bombay) IC-0168 320 Daily 1300 1455 01-Aug-02 30-Sep-02
Thiruvananthapuram Mumbai(Bombay) IC-0168 320 Daily 1300 1455 01-Oct-02 31-Oct-02
Thiruvananthapuram Mumbai(Bombay) IC-0168 320 Daily 1300 1455 01-Nov-02 ----
Thiruvananthapuram Sharjah IC-0967 320 2467 1800 2035 01-Jun-02 31-Jul-02
Thiruvananthapuram Sharjah IC-0967 320 2467 1800 2035 01-Aug-02 30-Sep-02
Thiruvananthapuram Sharjah IC-0967 320 2467 1800 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Thiruvananthapuram Sharjah IC-0967 320 2467 1800 2040 01-Nov-02 ----
Thiruvananthapuram Tiruchirapalli IC-0968 320 2467 0340 0430 01-Jun-02 31-Jul-02
Thiruvananthapuram Tiruchirapalli IC-0968 320 2467 0340 0430 01-Aug-02 30-Sep-02
Thiruvananthapuram Tiruchirapalli IC-0968 320 2467 0320 0410 01-Oct-02 31-Oct-02
Thiruvananthapuram Tiruchirapalli IC-0968 320 2467 0320 0410 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Al-Fujairah IC-0993 320 2 1340 1710 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Al-Fujairah IC-0993 320 2 1340 1710 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Al-Fujairah IC-0993 320 2 1340 1730 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Al-Fujairah IC-0993 320 2 1340 1730 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Calicut IC-0993 320 2 1340 1435 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Calicut IC-0993 320 2 1340 1435 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Calicut IC-0993 320 2 1340 1435 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Calicut IC-0993 320 2 1340 1435 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Calicut IC-0995 320 6 1340 1435 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Calicut IC-0995 320 6 1340 1435 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Calicut IC-0995 320 6 1340 1435 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Calicut IC-0995 320 6 1340 1435 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 0510 0600 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 0510 0600 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 0500 0550 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0968 320 2467 0500 0550 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0994 320 3 1140 1230 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0994 320 3 1140 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0994 320 3 1140 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0994 320 3 1140 1230 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0996 320 7 1140 1230 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0996 320 7 1140 1230 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0996 320 7 1140 1230 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Chennai(Madras) IC-0996 320 7 1140 1230 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Kuwait IC-0993 320 2 1340 1900 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Kuwait IC-0993 320 2 1340 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Kuwait IC-0993 320 2 1340 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Kuwait IC-0993 320 2 1340 1900 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Kuwait IC-0995 320 6 1340 1900 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Kuwait IC-0995 320 6 1340 1900 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Kuwait IC-0995 320 6 1340 1900 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Kuwait IC-0995 320 6 1340 1900 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1340 1720 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1340 1720 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1340 1745 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Ras-Al-Khaimah IC-0995 320 6 1340 1745 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Sharjah IC-0967 320 2467 1625 2035 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Sharjah IC-0967 320 2467 1625 2035 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Sharjah IC-0967 320 2467 1625 2040 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Sharjah IC-0967 320 2467 1625 2040 01-Nov-02 ----
Tiruchirapalli Thiruvananthapuram IC-0967 320 2467 1625 1715 01-Jun-02 31-Jul-02
Tiruchirapalli Thiruvananthapuram IC-0967 320 2467 1625 1715 01-Aug-02 30-Sep-02
Tiruchirapalli Thiruvananthapuram IC-0967 320 2467 1625 1715 01-Oct-02 31-Oct-02
Tiruchirapalli Thiruvananthapuram IC-0967 320 2467 1625 1715 01-Nov-02 ----
Tirupati Hyderabad IC-0944 320 35 1210 1305 01-May-02 30-Sep-02
Tirupati Hyderabad IC-0944 320 35 1210 1305 01-Oct-02 ----
Udaipur Delhi CD-7472 737 Daily 0730 1025 01-Jul-02 31-Jul-02
Udaipur Delhi CD-7472 737 Daily 0730 1025 01-Aug-02 30-Sep-02
Udaipur Delhi CD-7472 737 Daily 0730 1025 01-Oct-02 31-Oct-02
Udaipur Delhi CD-7472 737 Daily 0730 1025 01-Nov-02 ----
Udaipur Jaipur CD-7472 737 Daily 0730 0920 01-Jul-02 31-Jul-02
Udaipur Jaipur CD-7472 737 Daily 0730 0920 01-Aug-02 30-Sep-02
Udaipur Jaipur CD-7472 737 Daily 0730 0920 01-Oct-02 31-Oct-02
Udaipur Jaipur CD-7472 737 Daily 0730 0920 01-Nov-02 ----
Udaipur Jodhpur CD-7472 737 Daily 0730 0810 01-Jul-02 31-Jul-02
Udaipur Jodhpur CD-7472 737 Daily 0730 0810 01-Aug-02 30-Sep-02
Udaipur Jodhpur CD-7472 737 Daily 0730 0810 01-Oct-02 31-Oct-02
Udaipur Jodhpur CD-7472 737 Daily 0730 0810 01-Nov-02 ----
Udaipur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 2030 2140 01-Jul-02 31-Jul-02
Udaipur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 2030 2140 01-Aug-02 30-Sep-02
Udaipur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 2030 2140 01-Oct-02 31-Oct-02
Udaipur Mumbai(Bombay) CD-7471 737 Daily 2030 2140 01-Nov-02 ----
Vadodra Delhi IC-0817 320 Daily 0910 1035 24-May-02 31-Jul-02
Vadodra Delhi IC-0817 320 Daily 0910 1035 01-Aug-02 30-Sep-02
Vadodra Delhi IC-0817 320 Daily 0910 1035 01-Oct-02 31-Oct-02
Vadodra Delhi IC-0817 320 Daily 0910 1035 01-Nov-02 ----
Vadodra Mumbai(Bombay) CD-7145 737 Daily 1905 2000 11-Jul-02 30-Sep-02
Vadodra Mumbai(Bombay) CD-7145 737 Daily 1905 2000 01-Oct-02 ----
Varanasi Agra CD-7408 737 135 1540 1730 13-Jul-02 31-Jul-02
Varanasi Agra CD-7408 737 135 1540 1730 01-Aug-02 30-Sep-02
Varanasi Agra CD-7408 737 135 1500 1650 01-Oct-02 ----
Varanasi Delhi CD-7408 737 135 1540 1840 13-Jul-02 31-Jul-02
Varanasi Delhi CD-7408 737 135 1540 1840 01-Aug-02 30-Sep-02
Varanasi Delhi CD-7408 737 135 1500 1800 01-Oct-02 ----
Varanasi Delhi IC-0805 320 Daily 1600 1815 01-Jun-02 31-Jul-02
Varanasi Delhi IC-0805 320 Daily 1600 1815 01-Aug-02 30-Sep-02
Varanasi Delhi IC-0805 320 Daily 1600 1815 01-Oct-02 31-Oct-02
Varanasi Delhi IC-0805 320 Daily 1600 1815 01-Nov-02 ----
Varanasi Kathmandu IC-0752 320 246 1140 1250 27-Oct-02 ----
Varanasi Khajuraho CD-7408 737 135 1540 1620 13-Jul-02 31-Jul-02
Varanasi Khajuraho CD-7408 737 135 1540 1620 01-Aug-02 30-Sep-02
Varanasi Khajuraho CD-7408 737 135 1500 1540 01-Oct-02 ----
Varanasi Lucknow IC-0805 320 Daily 1600 1645 01-Jun-02 31-Jul-02
Varanasi Lucknow IC-0805 320 Daily 1600 1645 01-Aug-02 30-Sep-02
Varanasi Lucknow IC-0805 320 Daily 1600 1645 01-Oct-02 31-Oct-02
Varanasi Lucknow IC-0805 320 Daily 1600 1645 01-Nov-02 ----
Varanasi Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1600 2055 01-Jun-02 31-Jul-02
Varanasi Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1600 2055 01-Aug-02 30-Sep-02
Varanasi Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1600 2055 01-Oct-02 31-Oct-02
Varanasi Mumbai(Bombay) IC-0805 320 Daily 1600 2055 01-Nov-02 ----
Vishakhapatnam(Vizag) Bhubaneshwar CD-7478 737 1357 1235 1330 06-May-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Bhubaneshwar CD-7478 737 1357 1235 1330 01-Oct-02 ----
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7477 737 1357 1525 1630 21-May-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7477 737 1357 1525 1630 01-Oct-02 ----
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 4 1620 1725 01-Jul-02 31-Jul-02
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 2 1620 1725 01-Jul-02 31-Jul-02
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 6 1620 1725 01-Jul-02 31-Jul-02
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 6 1620 1725 01-Aug-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 4 1620 1725 01-Aug-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 2 1620 1725 01-Aug-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 24 1620 1725 01-Oct-02 31-Oct-02
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 6 1620 1725 01-Oct-02 31-Oct-02
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 6 1620 1725 01-Nov-02 ----
Vishakhapatnam(Vizag) Chennai(Madras) CD-7542 737 24 1620 1725 01-Nov-02 ----
Vishakhapatnam(Vizag) Delhi CD-7478 737 1357 1235 1620 06-May-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Delhi CD-7478 737 1357 1235 1620 01-Oct-02 ----
Vishakhapatnam(Vizag) Hyderabad CD-7562 737 Daily 0900 1000 01-May-02 31-Jul-02
Vishakhapatnam(Vizag) Hyderabad CD-7562 737 Daily 0900 1000 01-Aug-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Hyderabad CD-7562 737 Daily 0900 1000 01-Oct-02 31-Oct-02
Vishakhapatnam(Vizag) Hyderabad CD-7562 737 Daily 0900 1000 01-Nov-02 ----
Vishakhapatnam(Vizag) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 6 1235 1355 01-Jul-02 31-Jul-02
Vishakhapatnam(Vizag) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 2 1235 1355 01-Jul-02 31-Jul-02
Vishakhapatnam(Vizag) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 2 1235 1355 01-Aug-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 6 1235 1355 01-Aug-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 24 1235 1355 01-Oct-02 31-Oct-02
Vishakhapatnam(Vizag) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 6 1235 1355 01-Oct-02 31-Oct-02
Vishakhapatnam(Vizag) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 24 1235 1355 01-Nov-02 ----
Vishakhapatnam(Vizag) Kolkata(Calcutta) CD-7541 737 6 1235 1355 01-Nov-02 ----
Vishakhapatnam(Vizag) Mumbai(Bombay) CD-7562 737 Daily 0900 1145 01-May-02 31-Jul-02
Vishakhapatnam(Vizag) Mumbai(Bombay) CD-7562 737 Daily 0900 1145 01-Aug-02 30-Sep-02
Vishakhapatnam(Vizag) Mumbai(Bombay) CD-7562 737 Daily 0900 1145 01-Oct-02 31-Oct-02
Vishakhapatnam(Vizag) Mumbai(Bombay) CD-7562 737 Daily 0900 1145 01-Nov-02 ----
Yangoon Bangkok IC-0727 320 35 1320 1500 01-Apr-02 ----
Yangoon Kolkata(Calcutta) IC-0727 320 35 1320 1650 01-Apr-02 ----
The above flight schedules have been downloaded from www.indian-airlines.nic.in.
Updated on 08Jul2002.
Days of the week
1 - Monday 3 - Wednesday 5 - Friday 7 - Sunday
2 - Tuesday 4 - Thursday 6 - Saturday
Aircraft Type
737 > Boeing 737 320 > Airbus A320
AB3 > Airbus A300 228 > Dornier 228
IC  > Indian Airlines
CD > Alliance Air (subsidiary of Indian Airlines)
Note:
Schedules/Flight timings are subject to change without any notice due to operational needs.
Indian Airlines is not responsible in the eventuality of any changes made after the file is downloaded.
For Latest schedule please check through Flight Schedule option on Indian Airlines website.
Reporting time for all flights opearting from International terminals is 90 minutes before departure for domestic sector and
150 minutes for International sectors.
For more information, please contact nearest Indian Airlines Booking Office/Indian Airlines approved Travel agent.